มาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย : ศึกษากรณีมูลนิธิกู้ภัยเฉพาะอุบัติภัย

dc.contributor.advisorบรรเจิด สิงคะเนติth
dc.contributor.authorชณเกตุ แผ่วงค์th
dc.date.accessioned2022-02-08T12:00:02Z
dc.date.available2022-02-08T12:00:02Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทางกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงในการ ปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิกู้ภัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดทำบริการสาธารณะในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและพัฒนาเป็นกฎหมายเฉพาะต่อไป อันจะนำไปสู่การจัดระเบียบมูลนิธิกู้ภัยต่าง ๆ และ ควบคุมเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยให้อยู่ในบรรทัดฐานและมีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งศึกษาการจัดทำบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของต่างประเทศ วิเคราะห์ปัญหาโดยมุ่งเน้นศึกษาจากปัญหาข้อเท็จจริง และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิกู้ภัยโดยเฉพาะ จึงไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลควบคุมมูลนิธิกู้ภัย ส่งผลให้เกิดปัญหาและความไม่เป็นระเบียบของ มูลนิธิกู้ภัยที่มีมากมายในปัจจุบัน การทำงานจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรไม่สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการช่วยเหลือของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ผู้วิจัยจึงเสนอความเห็นเป็น 2 แนวทาง คือ ในกรณีที่ยังมิได้บัญญัติกฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้ เห็นว่าควรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากเป็นภารกิจ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยวางกรอบหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่เดิม และกรณีมีการตราพระราชบัญญัติ เฉพาะ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าพระราชบัญญัตินี้ต้องมีสาระสำคัญ กล่าวคือ คำจำกัดความของมูลนิธิกู้ภัย มีขั้นตอน การดำเนินงานและการฝึกอบรม คุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย ตลอดจนอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรซึ่งต้องมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ แทนที่ได้รับเลือกจากมูลนิธิกู้ภัยและมีการกำหนดความรับผิดและบทลงโทษไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้การ ทำงานของมูลนิธิกู้ภัยเป็นไปในทิศทางและมีมาตรฐานเดียวกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของ ผู้ประสบภัยอย่างสูงที่สุดth
dc.format.extent114 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb194169th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5482th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการบรรเทาสาธารณภัยth
dc.subject.otherประสบภัย -- การสงเคราะห์th
dc.subject.otherบริการสาธารณะ -- ไทยth
dc.titleมาตรการในการจัดทำบริการสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย : ศึกษากรณีมูลนิธิกู้ภัยเฉพาะอุบัติภัยth
dc.title.alternativeMeasures to provide public services to help the victims : a case study of the accident rescue foundationth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b194169.pdf
Size:
12.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections