ทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorวิสาขา ภู่จินดาth
dc.contributor.authorศิริลักษณ์ เจริญรัมย์th
dc.date.accessioned2022-02-28T07:26:09Z
dc.date.available2022-02-28T07:26:09Z
dc.date.issued2021th
dc.date.issuedBE2564th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2564th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อการแก้ไขฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และ 3) เสนอแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลแบบสอบถามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เขต ซึ่งประชาชนต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สุ่มตัวอย่างแบบโควตา ได้แก่ เขตพญาไท จตุจักร บางซื่อ ราชเทวี ห้วยขวาง บางกะปิ พระโขนง สะพานสูง ลาดกระบัง และหนองจอก จำนวน 400 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างประชาชนแต่ละเขตแบบสะดวก การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาและเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จากนั้นนำข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้ SWOT Analysis และ TOWS matrix เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนทัศนคติของประชาชนที่มีต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา PM2.5 อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 0.76) ทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 อยู่ในช่วงคะแนนระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.52) การมีส่วนร่วมประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 อยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.58) และความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบในการป้องกัน PM2.5 อยู่ในช่วงคะแนนระดับมาก ( X̅ = 0.84) โดยผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผลต่อทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางแก้ไขปัญหา PM2.5 ในส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ทางสถิติ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของประชาชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ผลการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix ผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคจากแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน่วยงานรับผิดชอบสนับสนุนเท่านั้น ไม่มีรายละเอียดหรือขั้นตอนในการปฏิบัติและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่รองรับระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะฤดูกาล ดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อการแก้ไข PM2.5 ได้แก่ การออกกฏหมายในการตรวจสอบและติดตามฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ภายใต้กฎหมายอากาศสะอาด การกำหนดรายละเอียดหรือขั้นตอนในการปฏิบัติและแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจน  การสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงก่อนวิกฤตฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน และทําอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้นth
dc.description.abstractThis article is aimed 1) to study the attitude of people towards the guideline of PM2.5 solving 2) to study demographic factors and factors affecting towards the guideline of PM2.5 Solving. and 3) to recommend guidelines of PM2.5 solving in Bangkok. Both qualitative and quantitative analysis were used.  Questionnaire to ten districts i.e. Phaya Thai, Chatuchak, Bang Sue, Ratchathewi, Huay Kwang, Bang Kapi, Phra Khanong, Saphan Sung, Lat Krabang and Nong Chok districts in Bangkok, totalling of 400 people over 18 years old were collected. They were sampled by using quota sampling and convenient sampling, respectively, The key informants from government agencies and related agencies. The data and information was analyzed by means, percentage, frequency, standard deviation, t-test ,F-test and Pearson correlation at a statistical significance level of 0.05. SWOT Analysis and TOWS matrix were employed to analyze Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threat to recommend the guidelines of PM2.5 solving in Bangkok. The study indicated that  the cognition of people towards the guideline of PM2.5 solving is at high level ( X̅ = 0.76). The public participation towards the guideline of PM2.5 solving is also at high level ( X̅ = 3.58). The public opinions towards effect in prevent of PM2.5 ( X̅ = 0.84) and the attitudes of people towards the guideline of PM2.5 solving are both at very high level ( X̅ = 4.52). Factor affecting the attitude towards the resolving of PM2.5 in terms of the personal factors are education and occupation. Moreover, the statistical correlation test revealed that the cognition of people, the public participation and the public opinions towards the guideline correlated with the attitude of people with statistically significant at 0.05.  Expert analysis results and related documents to using analysis of SWOT and TOWS matrix. The results of the analysis of weaknesses showed that there is no key responsible agencies for driving the Action Plan for National Agenda “Solving the problem of dust pollution” and there are not clear details or procedures and plans of the action. In addition, there are the limitations of the infrastructure that have not yet supported the transport network. Moreover, public relations are not enough as the problems occur mainly in Winter season. Therefore, guidelines for promoting and supporting PM2.5 correction are as follows : The issuance of a law inspection and tracking of PM2.5 under the Clean Air Act. Defining details or procedures and action plans to distinctness. Pro-active public relation with target group in pre-crisis period PM2.5 by using social media e.g. television and newspaper etc.th
dc.format.extent202 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2021.36
dc.identifier.otherb212358th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5550th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesis
dc.subjectฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนth
dc.subjectPM2.5th
dc.subject.otherมลพิษทางอากาศ -- การจัดการ
dc.subject.otherฝุ่น -- การจัดการth
dc.subject.otherฝุ่น -- ไทย -- กรุงเทพ
dc.titleทัศนคติของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeThe attitudes of people towards the guideline of PM2.5 solving in Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212358.pdf
Size:
2.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections