ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำสวนยางพารา กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

dc.contributor.advisorวิสาขา ภู่จินดาth
dc.contributor.authorกาสูหรี สาอีซาth
dc.date.accessioned2019-06-12T08:49:06Z
dc.date.available2019-06-12T08:49:06Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทาสวนยางพารา กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ปัจจัยนำเข้า เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ปุ๋ย ยาปราบวัชพืช เป็นต้น ตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพารา กระบวนการดูแลยางพาราก่อนกรีด กระบวนการดูแลยางพาราหลังกรีด กระบวนการกรีดและจำหน่ายผลผลิต (น้ำยาง) จากการศึกษา พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมมากที่สุดตั้งแต่กระบวนการปลูกยางพาราจนกระทั่งกระบวนการจำหน่ายผลผลิต (น้ำยาง) เท่ากับ 1,587.272 kgCO2eq/ไร่ /ปี โดยกระบวนการกรีดยางและจำหน่ายผลผลิต (น้ำยาง) เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด และจากการกำหนดสถานการณ์ทั้งหมด 3 สถานการณ์ ได้แก่ 1) การใช้แรงงานคนในการเตรียมพื้นที่กับการใช้เครื่องจักรในการเตรียมพื้นที่ 2) การใส่ปุ๋ยเคมีในการบำรุงรักษาหลังกรีดกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงรักษาหลังกรีด และ 3) การใช้ยาปราบวัชพืชกำจัดวัชพืชหลังกรีดกับการใช้เครื่องตัดหญ้ากำจัดวัชพืชหลังกรีด พบว่าการทำสวนยางพาราที่ใช้แรงงานคนในการเตรียมพื้นที่ ใช้ปุ๋ยเคมีในการบำรุงรักษายางพาราหลังกรีด และใช้ยาปราบวัชพืชในการกำจัดวัชพืชหลังกรีด มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด เท่ากับ 158.958 kgCO2eq/ไร่ /ปี และการทำสวนยางพาราที่ใช้แรงงานคนในการเตรียมพื้นที่ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการบำรุงรักษายางพาราหลังกรีดและใช้เครื่องตัดหญ้าในการกำจัดวัชพืชหลังกรีดมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด เท่ากับ 15.900 kgCO2eq/ไร่/ปี ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำสวนยางพาราและเผยแพร่ข้อมูลแก่เกษตรกรผู้ทาสวนยางพาราเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้th
dc.format.extent140 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb190478th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4441th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherก๊าซเรือนกระจกth
dc.subject.otherก๊าซเรือนกระจก -- การลดปริมาณth
dc.subject.otherยางพารา -- แง่สิ่งแวดล้อม -- สงขลา -- รัตภูมิ -- เขาพระth
dc.subject.otherการจัดการสิ่งแวดล้อม -- สงขลา -- รัตภูมิ -- เขาพระth
dc.titleปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการทำสวนยางพารา กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาth
dc.title.alternativeGreenhouse gas emissions from rubber plantation, Songkhla Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b190478.pdf
Size:
2.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
full text
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections