การศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความผูกพัน แรงจูงใจ และความพึงพอใจของผู้เรียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

dc.contributor.advisorปราโมทย์ ลือนามth
dc.contributor.authorธัญพรรษ แพนสกุลth
dc.date.accessioned2022-06-15T09:04:18Z
dc.date.available2022-06-15T09:04:18Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความผูกพัน แรงจูงใจและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของผู้เรียน โดยทำการศึกษากับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีชั้นปีที่3 สาขา คณิตศาสตร์ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาคการศึกษาที่ 1/2558 โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติแบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 39 คน และกลุ่มทดลอง40คน โดยทั้งสองกลุ่มได้ทำ การทดสอบก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือทดลอง การวัด ประสิทธิภาพสื่อ พบว่า ในส่วนของกระบวนการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 82.45และในส่วนของผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 84.95 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 การวัดความเชื่อมั่นของแบบ ประเมิน พบว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความผูกพัน = 0.84 แรงจูงใจ = 0.84 และความพึงพอใจ = 0.79 ค่าความยากง่ายของข้อสอบ เท่ากับ 0.55 นอกจากนั้นยังพบว่า ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination)ของข้อสอบโดยรวม เท่ากับ 0.38 และใช้สถิติMANOVA และ t-test ในการ ทดสอบสมมติฐานth
dc.description.abstractผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (ˉx= 22.82)ความผูกพัน (xˉ= 4.12)แรงจูงใจ(xˉ= 3.05)และความพึงพอใจ (xˉ= 4.28) ซึ่งผู้เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ความ ผูกพัน และความพึงพอใจของผู้เรียนสูงกว่าผู้เรียน โดยการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญ ที่ .05 และผู้ที่เรียนโดยใช้ฟังก์ชั่นสนับสนุนของระบบจัดการการเรียนรู้ไม่พบความแตกต่างกัน ระดับความผูกพัน แรงจูงใจ และความพึงพอใจของผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ .05th
dc.format.extent172 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb201431th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5890th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการเรียนการสอนแบบผสมผสานth
dc.subject.otherการเรียนการสอน -- การจัดการth
dc.titleการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความผูกพัน แรงจูงใจ และความพึงพอใจของผู้เรียน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีth
dc.title.alternativeA study of effects of blended on learning achievement engagement, motivation and satisfaction of students : the case of Surathani Rajabhat Universityth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b201431.pdf
Size:
3.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections