การเสริมสร้างรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก

dc.contributor.advisorบุหงา ชัยสุวรรณth
dc.contributor.authorภพพรหมินทร์ วโรตม์วัฒนานนท์th
dc.date.accessioned2022-06-08T06:15:06Z
dc.date.available2022-06-08T06:15:06Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.description.abstractงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการของการรู้เท่าทันสื่อ กระบวนการ เสริมสร้างการรู้เท่าทนั สื่อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศกth
dc.description.abstractโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-DepthInterview)จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ทั้งหมดจำนวน 15 ท่าน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มนักบวชชายกลุ่มนักบวชหญิงและกลุ่มฆราวาส/ญาติธรรมในพุทธสถานอโศก เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็ นแบบสัมภาษณ์ และสร้างข้อสรุปด้วยการจําแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) ตามชนิดของข้อมูล(Typologies) พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)th
dc.description.abstractผลการวจิยัพบว่า1) หลกัการของการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก พบว่า มี7 มิติ/ด้าน ได้แก่ มิติ ด้านการรู้เหตุมิติด้านการรู้ผล มิติด้านการรู้ตน มิติด้านการรู้ประมาณ มิติด้านการรู้กาล มิติด้านการ รู้สังคม และมิติด้านการรู้บุคคล 2)กระบวนการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก พบว่ามี 5 ขั้นน ได้แก่ ขั้นการเข้าถึงสื่อ ขั้นการวิเคราะห์สื่อ ขั้นการตีความสื่อ ขั้นการประเมินค่าสื่อ และขั้นการ ใช้ประโยชน์จากสื่อ และ 3) ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศก พบว่า มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายนอกเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อ พบว่ามี2 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านสื่อ และ ปัญหาด้านการส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม ส่วนปัจจัยภายในเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร พบว่า มี3ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการขาดองค์ความรู้ ในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทัน สื่อ ปัญหาด้านการขาดความตระหนักรู้ในตน และปัญหาด้านการ ขาดความตระหนักรู้ว่า สื่อคือปัญหาth
dc.format.extent189 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb201171th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5870th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectสื่อวิถีอโศกth
dc.subject.otherการรู้เท่าทันสื่อth
dc.titleการเสริมสร้างรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อตามวิถีอโศกth
dc.title.alternativeThe Development of Asoke’s Media Literacy Modelth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b201171.pdf
Size:
3.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections