การรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorอุษา บิ้กกิ้นส์th
dc.contributor.authorดวงกมล ชื่นจิตรth
dc.date.accessioned2020-05-15T09:15:19Z
dc.date.available2020-05-15T09:15:19Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์และการรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อโฆษณาของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครโดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีคือใช้วิธีเชิงปริมาณกับผู้บริโภคที่เคยซื้อเบียร์สิงห์ จำนวน 400คน และใชวิธีเชิงคุณภาพกับผู้ที่ชอบดื่มเบียร์สิงห์และเยาวชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะดื่มเบียร์สิงห์ จำนวน 24 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ ผู้บริโภคมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม โดยการดื่มเหล้าเบียร์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ไทยในการเข้าสังคม 2) ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าเบียร์สิงห์มากที่สุด ได้แก่ เป็นสินค้าที่มีความสะดวกในการซื้อสูงและยังพบอีกว่าเยาวชนสามารถเข้าถึงสินค้าเบียร์สิงห์ได้ง่ายจากร้านสะดวกซื้อและร้านขายของชำทั่วไป 3) พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์คือผู้บริโภคส่วนใหญ่จะกลับมาซื้อเบียร์สิงห์ซ้ำอีกเพราะมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของตราสินค้า ซึ่งทัศนคติที่มีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ และ 4) การรับรู้ตราสินค้าผ่านสื่อโฆษณาของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร คือ ผู้บริโภคมีการรับรู้ตราสินค้าสิงห์จากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์มากที่สุดและ รับรู้ได้ว่าตราสินค้าเบียร์สิงห์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกีฬาฟุตบอล และเมื่อพบเห็นสื่อ โฆษณาน้ำดื่มตราสิงห์สื่อโฆษณาตราสิงห์หรือสื่อโฆษณาในนามบริษัทสิงห์คอปอเรชั่น จำกด ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนึกถึงสินค้าเบียร์สิงห์เป็นอันดับแรก ซึ่งการรับรู้ตราสินค้านี้ส่งผลให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกกับภาพลักษณ์ของตราสินค้าเบียร์สิงห์ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาพบว่า ภาครัฐหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรมีกฎหมายควบคุม ช่องทางการดจำหน่ายที่สะดวกซื้อสูง และการโฆษณาตราสินค้าของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เคร่งครัดกว่านี้th
dc.format.extent217 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb190100th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4905th
dc.language.isothath
dc.publisherคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectเบียร์สิงห์th
dc.subject.otherพฤติกรรมการบริโภคth
dc.subject.otherแอลกอฮอล์ -- การบริโภคth
dc.subject.otherตราสินค้าth
dc.subject.otherชื่อตราผลิตภัณฑ์th
dc.titleการรับรู้ตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeBrand perception, brarnd attitude and buying decision behavior on alcohol beverage of Singha Beer of consumer in Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b190100.pdf
Size:
4.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections