บรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท

dc.contributor.advisorสากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวุฒินนท์ วิมลศิลป์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:09Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:09Z
dc.date.issued1990th
dc.date.issuedBE2533th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2533.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้มี 4 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาระดับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (2) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท และ (4)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทในระดับอำเภอและตำบลth
dc.description.abstractผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท ในเขตการศึกษา 10 ประกอบด้วยจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี และนครพนม จำนวน 338 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังของครู ส่วนที่สองเป็นแบบวัดความพอใจในงาน ส่วนที่สามเป็นแบบวัดบรรยากาศองค์การ โดยแบบวัดความพอใจในงานนั้นผู้วิจัยได้ดัดแปลงจาก Job Description Index ของ Smith & et.al. (1975) ซึ่งประกอบด้วยมิติด้านลักษณะงาน ความก้าวหน้า การบังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และค่าตอบแทน ส่วนแบบวัดบรรยากาศองค์การนั้น ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบวัดบรรยากาศองค์การของ Litwin & Stringer (1968) ในมิติด้านโครงสร้างงาน มาตรฐานงาน ความอบอุ่น ความขัดแย้ง เอกลักษณ์องค์การ และดัดแปลงจากแบบวัด Profile Organizational Characteristics(POC) ของ Likert (1967) ในมิติด้านภาวะผู้นำ การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร.th
dc.description.abstractผลการศึกษามีดังต่อไปนี้th
dc.description.abstract1) เกี่ยวกับความพอใจในงานข้าราชการครูโดยทั่วไปมีความพอใจในงานอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาโดยแยกมิติในกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีแนวโน้มเหมือนกันคือ มิติด้านลักษณะงานมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมิติด้านค่าตอบแทนมีค่าต่ำสุดth
dc.description.abstract2) เกี่ยวกับการรับรู้บรรยากาศองค์การข้าราชการครูมีการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยส่วนรวมอยู่ในเกณฑ์ดี จากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างในระดับอำเภอ และในระดับตำบล มีค่าเท่ากับ 3.42 และ 3.22 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาโดยแยกมิติในกลุ่มตัวอย่างในระดับอำเภอ คะแนนเฉลี่ยมิติด้านการกำหนดมาตรฐานงานมีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.61 มิติด้านความขัดแย้งมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.19 ส่วนกลุ่มตัวอย่างในระดับตำบล มิติด้านการกำหนดมาตรฐานงานมีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.50 และมิติด้านภาวะผู้นำมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 3.06 ซึ่งทุกมิติของบรรยากาศองค์การในทุกกลุ่มตัวอย่างคะแนนเฉลี่ยจะมีการกระจายอยู่ในช่วง 3.06 - 3.61.th
dc.description.abstract3) ตัวแปรภูมิหลังของครูที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุราชการ และภูมิลำเนา ไม่มีความสัมพันธ์กับความพอใจในงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.description.abstract4) บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพอใจในอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติth
dc.description.abstract5) ความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทระดับอำเภอและตำบลอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันth
dc.description.abstractจากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถชี้ให้เห็นว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความพอใจในงานย่อมเป็นแนวทางในการปรับปรุงบรรยากาศองค์การให้ตอบสนองต่อความพอใจในงานของครูได้ โดยมิติที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก ๆ คือ มิติด้านโครงสร้างงาน มิติด้านความอบอุ่น มิติด้านภาวะผู้นำ และมิติด้านเอกลักษณ์องค์การ.th
dc.format.extentก-ฎ, 120 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.1990.7
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1722th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectครูth
dc.subject.lccHF 5549.5 .J63 ว43th
dc.subject.otherความพอใจในการทำงาน -- ไทยth
dc.subject.otherองค์การth
dc.titleบรรยากาศองค์การกับความพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทth
dc.title.alternativeOrganizational climate and job satisfaction of community secondary school teachersth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth
thesis.degree.disciplineการปฏิบัติการทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9054.pdf
Size:
1.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections