การจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin

dc.contributor.advisorพาชิตชนัต ศิริพานิชth
dc.contributor.authorอังศุธร ศรีกาญจนสอนth
dc.date.accessioned2021-03-11T09:29:38Z
dc.date.available2021-03-11T09:29:38Z
dc.date.issued2019th
dc.date.issuedBE2562th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin โดยอาศัยข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ที่ลงทุนใน Bitcoin จำนวน 389 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การศึกษานี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบสองขั้น (Two-step Cluster Analysis) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ลงทุนไทยที่ลงทุนใน Bitcoin ทั้งชายและหญิง มากกว่าร้อยละ 70 มีวัตถุประสงค์หลักของการลงทุนเพื่อเก็งกำไรและเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ มีนักลงทุนไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ลงทุนโดยใช้วิธีการขุดอย่างเดียว และมากกว่าครึ่งลงทุนโดยการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรอย่างเดียว สำหรับผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน พบว่า ในภาพรวมทั้งผู้ลงทุนชายและหญิงส่วนใหญ่ลงทุนโดยเชื่อตนเอง รองลงมาคือ พิจารณาจากนักวิเคราะห์/บทวิเคราห์/สื่อต่าง ๆ เมื่อจัดกลุ่มพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin แล้วสามารถจัดกลุ่มออกมาได้เป็น 3 กลุ่ม คือ นักลงทุนสมัครเล่น (Amateur Investors) ผู้ลงทุนที่มุ่งเก็งกำไร (Serious Speculators) และนักกระจายความเสี่ยง (Investors for Diversification)th
dc.description.abstractThis research has the purpose to study and clustering of Thai Investors by investment behavior in Bitcoin by collecting the questionnaires from 389 Bitcoin investors and using quota sampling. Apart from descriptive statistics, this study has been using the analytical technique to cluster the group by using Two-step Cluster Analysis. The study found that, more than 70 percent in male and female investors have investment objective for speculation and revenue incremental. Interestingly, no more than 10 percent of investors are invested by using only mining and more than half are investing by trading only. For those who influence the decisions of investors, most male and female investors invested by themselves following by considering from analyst, analysis and various media. When grouping investment behavior in Bitcoin, there are 3 groups which are Amateur Investors, Serious Speculators and Investors for Diversification.th
dc.format.extent79 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5133th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectการวิเคราะห์การจัดกลุ่มth
dc.subjectพฤติกรรมการลงทุนth
dc.subjectสกุลเงินดิจิทัลth
dc.subjectสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์th
dc.subject.otherบิทคอยน์th
dc.subject.otherการลงทุนth
dc.titleการจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcointh
dc.title.alternativeClustering of Thai investors by investment behavior in Bitcointh
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b210812.pdf
Size:
2.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections