ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรี กรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ

dc.contributor.advisorพลอย สืบวิเศษth
dc.contributor.authorขวัญตา เบ็ญจะขันธ์th
dc.date.accessioned2022-05-05T04:30:28Z
dc.date.available2022-05-05T04:30:28Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มี นายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดทั้งมีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับ 2) เพี่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ 3) เพื่อคนหาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มี นายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับ การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ให้ ข้อมูลสาคัญซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลประกอบด้วย 4 กลุ่ม รวมจำนวนทั้งหมด 21คน ได้แก่นายกเทศมนตรีหญิง ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและนักวิชาการ และจากข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นเอกสารทางวิชาการงานวิจัย รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรีของนายกเทศมนตรีหญิง ทั้ง 3 ระดับนั้นมีทั้งสิ้น 5 อันดับ ได้แก่ 1) ปัจจยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านการเมือง 2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่วนบุคคล ปัจจัยด้านลักษณะการเป็นผู้นำ และปัจจัยด้านสังคม 3) ปัจจยด้านบุคลิกภาพ ส่วนตัวและปัจจัยด้านการขัดเกลาทางสังคม 4) ปัจจยด้านการศึกษา และปัจจยด้านความเชื่อใน สถานภาพของบทบาทสตรี และ 5) ปัจจยด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ส่วนปัจจัยที่ไม่ได้เป็น แรงผลักดันในการเป็นผู้นำสูตร คือ ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและปัจจยด้านการตื่นของสิทธิสตรีส่วนปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของผู้นำสตรี ได้แบ่งเป็น 2 ประเด็น โดยประเด็น ที่หนึ่ง คือ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีท้ัง 3 ระดับน้ัน พบว่า มี3 ประการได้แก่ประการที่หนึ่งคือ ปัญหาการยอมรับในการบริหารงานในการทำงานช่วงแรกๆ ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ประการที่สองคือ ปัญหาการทำงานกับพนักงานหรือผู้ใต้ บังคับบัญชาที่มี ความล่าช้าและประการที่สาม คือ ปัญหาในเรื่องการบังคับบั ญชาและการสั่งการในช่วงแรกๆ ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง ประเด็นที่สองคือ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานจากมุมมองผู้ใต้บังคับบัญชานั้น พบว่า ในด้านการบังคับบัญชาการสั่งการการทำงานร่วมกับชาวบ้านได้ดีการยอมรับนับถือในการบริหารงาน การมอบหมายงาน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการบริหาร และการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชลเข้ามารับฟังปัญหาของเทศบาล โดยภาพรวม การบริหารงานส่วนใหญ่นั้นไม่มีปัญหาในการบริหารงานในด้านดังกล่าว และในส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ในการเป็น ผู้นำสูตรทั้งในระดับภาครัฐและในระดับท้องถิ่น ผลการศึกษาวิจัยพบว่าควรส่งเสริม 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านกิจกรรม และการฝึกอบรม 3) ด้านการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ 4) ด้านงบประมาณ และ 5) ด้านกฎหมายและกฎระเบียบth
dc.format.extent210 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.100
dc.identifier.otherb191874th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5743th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherผู้นำสตรีในจังหวัดth
dc.subject.otherนายกเทศมนตรีth
dc.titleปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรี กรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับth
dc.title.alternativeFactors influencing female leadership: a case study of provinces with female mayors positioned at all three levels of administrationth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191874.pdf
Size:
1.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections