การรับรู้ของประชากรศาสตร์ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

dc.contributor.advisorสุวารี นามวงค์th
dc.contributor.authorธนิกานต์ มะรินทร์th
dc.date.accessioned2022-02-04T07:55:59Z
dc.date.available2022-02-04T07:55:59Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของชุมชนที่มีต่อผลกระทบจากการท่องเที่ยว เชิงศาสนาได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกในชุมชน จำนวน 245 ราย ซึ่งจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent t-Test กับ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอยู่ในเชิงบวกได้แก่ ด้านสังคม วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม แต่ในขณะที่ด้านเศรษฐกิจ สมาชิกในชุมชนมีการรับรู้ถึง ผลกระทบเชิงลบ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภูมิลําเนาเดิม มีผลต่อการรับรู้ ผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่แตกต่างกันท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ผลที่ได้จากงานวิจัยคร้ังนี้สามารถช่วยชี้แนวทางการจัดการการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ส่งผลถึงในเชิงลบและช่วยส่งเสริม ผลกระทบการท่องเที่ยวในเชิงบวกอีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาในชุมชนth
dc.format.extent190 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb193212th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5454th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการท่องเที่ยวเชิงศาสนา -- ไทย -- ฉะเชิงเทราth
dc.subject.otherการรับรู้th
dc.titleการรับรู้ของประชากรศาสตร์ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทราth
dc.title.alternativePerception of demography toward on religious tourism to improve sustainable tourism : a case study of Wat Samanrattanaram Chachoengsaoth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b193212.pdf
Size:
2.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections