ระบบค่าตอบแทนในธุรกิจไทย : ผลกระทบต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล

dc.contributor.advisorบุษยา วีรกุล, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสโรธร ปุษปาคมth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:11:51Z
dc.date.available2014-05-05T09:11:51Z
dc.date.issued2007th
dc.date.issuedBE2550th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007th
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการออกแบบระบบค่าตอบแทนใน ธุรกจไทยที่มีต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล และความพึงพอใจในค่าตอบแทน ตลอดจนศึกษา ผลกระทบของความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่มีต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล โดยเก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถามที่จัดส่งให้แก่ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 527 องค์การมีอัตราการตอบกลับแบบสอบถามที่ใช้ได้ คิดเป็นร้อยละ 20.68 ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบระบบค่าตอบแทนที่คำนึงถึงความเสมอภาคภายใน ความเสมอภาคภายนอก และความเสมอภาคระหว่างบุคคลมีผลต่อผลลัพธ์ระดบบุคคล ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน การขาดงาน และการออกจากงาน) และความพึงพอใจในค่าตอบแทน นอกจากนี้ความพึงพอใจในค่าตอบแทนยังส่งผลตอความพึงพอใจ ในงาน ผลการปฏิบัติงาน และการออกจากงานอีกดวย โดยความเสมอภาคภายในมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในคาตอบแทน ความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงาน ในขณะที่ความเสมอภาคภายนอกมีความสัมพันธ์ในทางลบกับการขาดงาน และการออกจากงาน ดังนั้นหากองค์การต้องการเพิ่มความพึงพอใจในค่าตอบแทนความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน องค์การควรให้ความสำคัญกับการ ออกแบบระบบค่าตอบแทนที่คํานึงถึงความเสมอภาคภายในเป็นพิเศษ ในทางกลับกันหากองค์การต้องการลดอัตราการขาดงานและการออกจากงาน องค์การก็ควรให้ความสำคัญกับ ความเสมอภาคภายนอกth
dc.format.extent10, 104 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/642th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectระบบค่าตอบแทนth
dc.subjectรายได้บุคคลth
dc.subject.lccHF 5549.5 .J63 ส17 2007th
dc.subject.otherความพอใจในการทำงาน -- ไทยth
dc.subject.otherค่าตอบแทนth
dc.titleระบบค่าตอบแทนในธุรกิจไทย : ผลกระทบต่อผลลัพธ์ระดับบุคคลth
dc.title.alternativeCompensation system in Thai businesses : impacts on individual outcomesth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b158623.pdf
Size:
6.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections