ปัจจัยที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน การคิดเชิงบวก และระดับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานของพนักงานโรงแรมชั้นนำเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร

dc.contributor.advisorวาสิตา บุญสาธรth
dc.contributor.authorณัฐฐา วรรณสุขth
dc.date.accessioned2022-03-03T04:23:36Z
dc.date.available2022-03-03T04:23:36Z
dc.date.issued2020th
dc.date.issuedBE2563th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานของพนักงานโรงแรมชั้นนำเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนและระดับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานของพนักงานโรงแรมชั้นนำเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเชิงบวกของพนักงานและระดับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานของพนักงานโรงแรมชั้นนำเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คนจาก 16 โรงแรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย เพื่อนำข้อมูลมาแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลที่มีความสอดคล้องกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณที่มีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 216 คนจาก 72 โรงแรม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาณด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนของพนักงานโรงแรมมี 9 ปัจจัย ได้แก่ 1) การสื่อสารเพื่อความกลมเกลียว 2) การให้อิสระในงาน 3) ความสำเร็จในงาน 4) การทำงานที่มีคุณค่า 5) การได้พัฒนาและก้าวหน้าในสายอาชีพ 6) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและจูงใจ 7) การให้ความสำคัญต่อพนักงาน 8) การได้รับคำชื่นชม และ 9) ความสัมพันธ์กับทีมและลูกค้า นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ทั้งปัจจัยที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนของ Zigarmi et al. (2009) และการคิดเชิงบวก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานของพนักงานโรงแรมชั้นนำเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยองค์การสามารถนำผลการวิจัยประกอบการวางแผนในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานโรงแรมทำงานด้วยความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน มีพฤติกรรมการทำงานอย่างสร้างสรรค์อันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปth
dc.description.abstractThe research aims to: 1) Investigate the factors that lead to work passion of employees in leading hotels equivalent to four – five-star hotels in Bangkok, 2) explore the relationship between factors that lead to work passion and the level of work passion in employees in leading hotels equivalent to four–five star hotels in Bangkok and 3) examine the relationship between positive thinking and the level of work passion in employees in leading hotels equivalent to four–five star hotels in Bangkok. This is a mixed-method study which comprised of qualitative and quantitative study. In the qualitative study, the samples were 20 employees from 16 hotels. A semi-structured interview was used. The Data was analyzed by using content analysis. In the quantitative part, the samples were 216 employees from 72 hotels. A questionnaire was utilized as the collecting instrument. The Data were analyzed by using frequency, average, standard deviation, and Pearson’s Correlation.                    The results revealed that 1) 9 factors that lead to work passion of employees in leading hotels equivalent to four–five star hotels in Bangkok can be summarized as HOTELIER2 model as following; 1) Harmonious Communication 2) Obtaining Autonomy 3) Target Achievement 4) Enriching Work 5) Learning & Career Growth 6) Inspiring Incentive 7) Employee First 8) Recognition and 9) Relationship with Team and Customers. It also revealed the positive relationship between the factors that lead to work passion of Zigarmi et al. (2009) and the level of work passion as well as the positive relationship between positive thinking and the level of work passion of employees in leading hotels equivalent to four – five star hotels in Bangkok. The results of this research would serve as guideline for human resources professional and management team, to plan any internal activities through the factors that lead to work passion and positive thinking, to develop the work passion of employees in organization that generates creative work behavior and good reputation of Thailand tourism industry.th
dc.format.extent122 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2020.132
dc.identifier.otherb212327th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5651th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนth
dc.subjectการคิดเชิงบวกth
dc.subjectพนักงานโรงแรมth
dc.subjectPositive thinkingth
dc.subject.otherจิตวิทยาเชิงบวกth
dc.titleปัจจัยที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อน การคิดเชิงบวก และระดับความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานของพนักงานโรงแรมชั้นนำเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานครth
dc.title.alternativeThe relationship between factors leading work passion, positive thinking and work passion in employees in leading hotels equivalent to four - five star hotels in Bangkokth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212327.pdf
Size:
2.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections