โครงสร้างการบริหารราชการและระบบการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

dc.contributor.advisorวิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุพรรณี เหลืองเกรียงไกรth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:16Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:16Z
dc.date.issued1994th
dc.date.issuedBE2537th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537.th
dc.description.abstractปัญหาเฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ที่มีรูปแบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลได้พยายามดำเนินการแก้ไข โดยกำหนดนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารราชการและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดมา แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่th
dc.description.abstractการวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และสาเหตุ เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารราชการ และระบบการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา.th
dc.description.abstractผลการศึกษาอาจสรุปได้ดังนี้th
dc.description.abstract1. ด้านโครงสร้างการบริหารราชการ พบว่ามีความหลากหลายในการจัดองค์กรของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ทำให้เกิดความแตกต่างในโครงสร้างและการบริหารงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรวบรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง.th
dc.description.abstract2. ด้านบทบาทของศอ.ตบ.th
dc.description.abstract3. ด้านระบบการบริหารงานบุคคล พบว่า มีความหลากหลายในการจัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคล ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการบริหารงาน ข้าราชการส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องตามมติครม. การบรรจุแต่งตั้งมาจากส่วนกลาง มีการขอย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม และการขอยืมตัวไปช่วยราชการจำนวนมาก ทำให้ทุกหน่วยงานขาดบุคลากร การพัฒนาบุคคลของศอ.บต. ล่าช้า ไม่สามารถทำการปฐมนิเทศข้าราชการที่บรรจุหรือย้ายมาใหม่ได้หมดในระยะเริ่มแรกของการทำงาน เนื่องจากสถานที่คับแคบ ขาดงบประมาณและบุคลากร สวัสดิการไม่เพียงพอ หลักเกณฑ์ ระเบียบและอัตราที่ได้รับไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถจูงใจให้ข้าราชการมาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การให้บำเหน็จความชอบประจำปีกรณีพิเศษไม่เป็นธรรม ขาดหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม ทำให้ข้าราชการที่ดีเกิดความท้อแท้ ขาดการกระตือรือร้นในการปฏิฺบัติงาน การลงโทษข้าราชการขาดความจริงจังและความฉับพลันในการสอบสวนและลงโทษth
dc.description.abstractผลการศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้th
dc.description.abstract1. ควรปรับปรุงบทบาทและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลที่ไม่ชัดเจน และเหลื่อล้ำ.th
dc.description.abstract2. ควรจัดองค์กรภายในของ ศอ.บต. ใหม่ โดยเน้นบทบาทความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา การเมืองและการปกครองเป็นหลัก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศอ.บต. ควรมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในปัญหาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของข้าราชการจากการหน่วยงานต่าง ๆ.th
dc.description.abstract3. กระทรวงมหาดไทย ควรประสานงานกับหน่วยราชการในกระทรวงอื่น ให้มีการปฏิบัติตามมติครม. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้th
dc.description.abstract4.ศอ.บต. ควรเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งระยะแรกและระหว่างปฏิฺบัติงาน โดยปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานth
dc.description.abstract5. ควรเน้นการให้สวัสดิการและประโยชน์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ทั้งระหว่างหน่วยงานและระหว่างพื้นที่อำเภอภายในจังหวัดth
dc.description.abstract6. ควรพิจารณาสอบสวนและลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดอย่างจริงจังและเฉียบพลัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการช่วยเหลือและกลั่นแกล้งทำให้เสียสิทธิแก่ข้าราชการ.th
dc.format.extent[11], 204 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.1994.15
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1764th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccJQ 1745 .A1 ส46สth
dc.subject.otherการบริหารรัฐกิจ -- ไทย (ภาคใต้)th
dc.subject.otherการบริหารงานบุคคล -- ไทย (ภาคใต้)th
dc.titleโครงสร้างการบริหารราชการและระบบการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้th
dc.title.alternativeBureaucracy organization structure and personnel administrative system in southern border provincesth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth
thesis.degree.disciplineการวิเคราะห์และวางแผนทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9808.pdf
Size:
3.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections