การสื่อสารเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorภัทราพร เนาวรัตน์ธนากรth
dc.date.accessioned2017-02-15T07:35:33Z
dc.date.available2017-02-15T07:35:33Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 2) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการคง อยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 3) ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 4) ศึกษาบทบาทของกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาที่มีต่อการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ชุมชน และ 5) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตามแนวคิดการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดาth
dc.description.abstractการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเอกสาร การสังเกตการณ์แบบ ไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง และกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ทั้งจากคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชนth
dc.description.abstractผลการศึกษาพบว่า การคงอยู่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดาทั้ง เชิงรูปธรรมและนามธรรมนั้นมาจากปัจจัยสาคัญ คือ การเป็นมรดกตกทอดและความเข้มแข็ง ของชุมชน จึงทาให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนบางส่วนยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึง ปัจจุบัน ได้แก่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านสถานที่ รวมถึงด้าน ประวัติศาสตร์และด้านเชื้อชาติ ขณะที่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมใหม่อย่าง “ถนนคนเดิน” ก็ได้ เกิดขึ้นภายในชุมชนถนนยมจินดา อย่างไรก็ตาม ผลกระทบซึ่งเกิดจากความเจริญและความ ทันสมัย การพัฒนาเมือง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน การ ท่องเที่ยว และการเมืองท้องถิ่น ส่งผลให้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมบางอย่างของชุมชนได้สูญหาย และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปth
dc.description.abstractในส่วนของการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารของชุมชนถนนยมจินดา พบว่า องค์กรชุมชนมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการติดต่อสื่อสารกับคนภายในชุมชนถนนยมจินดา ผ่านการใช้สื่อชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อกิจกรรม “ถนนคนเดิน” เพื่อสร้างจิตสานึกของ คนในชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อให้อัต- ลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นยังคงอยู่และถูกสืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จึงกล่าวได้ว่า การสื่อสารมี บทบาทและหน้าที่สาคัญในการเผยแพร่และสืบทอด รวมถึงการธารงรักษาอัตลักษณ์ทาง วัฒนธรรมของชุมชนทั้งต่อคนภายในและคนภายนอกชุมชนth
dc.description.abstractThe purposes of this study are: 1) to study preservation and change in cultural identity of the Yomjinda Road Community 2) to study role and function of communication for the preservation and change in cultural identity of the Yomjinda Road Community 3) to study factor which has affected to the preservation and change in cultural identity of the Yomjinda Road Community 4) to study role of the Yomjinda Walking Street related to expression of cultural identity and 5) to study people’s attitude on the Yomjinda walking street as an eco-tourism perspective. This qualitative study uses Documentary research, Non-participant observation, In-depth interview and Focus group as the tools. The samples are the people living in the community, together with the key informants who are both community insiders and outsiders.th
dc.description.abstractThe results of the study find that the main factors of the preservation of both concrete and abstract cultural identity are inheritance and community’s strength which have led some exiting cultural identities that are geographical location, architecture, great place; and also, history and ethnic groups, along with community’s new identity the ‘Walking Street’ was created at the same time. Nevertheless, the modernisation, urbanisation, industrialisation, walking street, tourism, and the local politics have caused the extinction and change of cultural identityth
dc.description.abstractThe study of the role and function of the communication, on the Yomjinda Road Community, shows that the community organisation has an essential role and function communicating with the people in the community by using community media in particular ‘The Walking Street’ to raise consciousness in preservation and inheritance of their cultural identity, and pass down to the people in the next generation. In conclusion, the communication has the essential roles on dissemination, inheritance, and preservation of cultural identity for both insiders and outsiders.th
dc.format.extent203 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba186009th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3336th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการธำรงรักษาth
dc.subject.otherอัตลักษณ์th
dc.subject.otherวัฒนธรรมth
dc.titleการสื่อสารเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยองth
dc.title.alternativeCommunication for the preservation of the Yomjinda road community' s cultural identity in Rayongth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba186009.pdf
Size:
3.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections