การศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม กรณีศึกษา Cheeze Market

dc.contributor.advisorอัศวิน เนตรโพธิ์แก้วth
dc.contributor.authorกัญญ์ตรัตน์ เชิดเกียรติกุลth
dc.date.accessioned2019-01-20T07:38:55Z
dc.date.available2019-01-20T07:38:55Z
dc.date.issued2017th
dc.date.issuedBE2560th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม : กรณีศึกษา Cheeze Market เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market  ศึกษาช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market และศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market โดยประยุกต์ใช้แนวความคิดการจัดกิจกรรมทางการตลาด แนวคิดสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ แนวคิดและทฤษฎีการเปิดรับสื่อและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ก่อตั้ง Cheeze Market ผู้ค้าและลูกค้ารวมจำนวน 17 คน ซึ่งพบว่า การศึกษารูปแบบตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market ไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าเท่านั้น แต่เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่สามารถทำให้ผู้คนได้มา พบปะสังสรรค์ กินดื่ม ฟังเพลง และทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เป็นจุดเด่นในยุคปัจจุบัน และการศึกษากระบวนการสื่อสารของผู้ค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market พบว่ากระบวนการสื่อสารมีผลต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม โดยผู้ค้าส่วนใหญ่มีกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์เนื่องจากมีการให้รายละเอียดที่ครบถ้วน รวดเร็ว สะดวกสบายง่ายต่อการใช้งานสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ส่วนการศึกษาช่องทางการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อการจัดตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market พบว่า ตลาดดังกล่าวสามารถสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับรู้ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมุ่งเป้าเผยแพร่ในโลกออนไลน์เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีที่สุด อีกทั้งการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดเชิงกิจกรรม Cheeze Market พบว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของลูกค้า ซึ่งทัศนคติของลูกค้าในปัจจุบันที่มีต่อตลาดดังกล่าวถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี ทั้งจากการไปตลาดที่เกิดประสบการณ์ตรงและการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์th
dc.description.abstractThis research had an objective to study on event marketing : case study ‘Cheeze Market’ to study on merchant communication process for event marketing, to study on customer recognition channel for Cheeze Market and to study on customer satisfaction for Cheeze Market. This research took the marketing activities concept, the media relations concept, the communication concept and theory, the recognition concept and theory, the media exposure concept and theory and satisfaction concept.  The samples were founder of Cheeze Market, merchants and customer total 17, found The study of event marketing Cheeze Market, it wasn’t only the place for product purchasing but it was the market where people could do any activities. Activities of event marketing are the marketing tools in the moment and it takes targeted customer to close with products. The study of merchant communication process for event marketing, Cheeze Market found the communication process effected the event marketing. The most of merchant had communication process by media online because absolute details, quickly, conveniently and easy for using. The study of customer recognition channel for Cheeze Market, this market made the recognition process for customers by media and modern technology. It aimed to spread online because the best way to access the customers. The study of customer satisfaction for Cheeze Market, the satisfaction was feelings or opinions related to customer attitudes. Now customer attitude for Cheeze Market is positive way by direct experience and online recognitionth
dc.format.extent102 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb203286th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4087th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectการจัดกิจกรรมทางการตลาดth
dc.subjectตลาดนัดเชิงกิจกรรมth
dc.subjectช่องทางการรับรู้th
dc.subject.otherการประชาสัมพันธ์th
dc.subject.otherการสื่อสารth
dc.titleการศึกษากระบวนการสื่อสารตลาดเชิงกิจกรรม กรณีศึกษา Cheeze Marketth
dc.title.alternativeStudy of communication process for event marketing : Cheez Marketth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b203286e.pdf
Size:
1.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections