วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชน

dc.contributor.advisorวิชัย อุตสาหจิต, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุรินทร์ ชุมแก้วth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:11:51Z
dc.date.available2014-05-05T09:11:51Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นํา แบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศึกษาความสามารถในการทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโดยตัวแปรดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางในองค์กร เอกชนแห่งหนึ่ง จํานวน 275 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ชุด ประกอบด้วย แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ (ใน 5 ด้าน คือ การปรับตัว การมีส่วนร่วม โครงสร้างและกฎระเบียบ พันธกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม) แบบสอบถามภาวะผู้นํา แบบสร้างความเปลี่ยนแปลง (ประกอบด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาล ใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคํานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ) และแบบสอบถามพฤติกรรม การทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ได้แก่ บุคลิกภาพ การสื่อสาร การทํางานเป็น ทีม การตัดสินใจ และภาวะผู้นํา) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Person’s Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความถดถอย พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยที่พบคือ (1) วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมี ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ภาวะ ผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวัฒนธรรมองค์การ (3) วัฒนธรรม องค์การแบบเน้นพันธกิจ แบบเน้นการมีส่วนร่วม และแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ ร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 40.5 ส่วน ภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญาสามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 41.8 นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม และแบบเน้นความรับผิดชอบต่อ สังคม ร่วมกับภาวะผู้นําแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และแบบสร้าง ความเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 49.5 ผลการศึกษาวิจัยบ่งชี้บทบาทที่สําคัญของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นําแบบ สร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์การควรพัฒนาให้กับผู้บริหาร โดยเฉพาะวัฒนธรรมการมีส่วน ร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคม กับภาวะผู้นําด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นทางปัญญาเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการทํางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การth
dc.format.extent109 แผ่น : ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/644th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.titleวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นำแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารในองค์การเอกชนth
dc.title.alternativeOrganizational culture, transformational leadership and work behavior based on the Philosophy of Sufficiency Economy of Administrators in a Private Organizationth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b180477.pdf
Size:
2.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections