ประสิทธิผลของการนำนโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ ทมก ไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการ เขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา

dc.contributor.advisorแสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorมัฆวาฬ สุวรรณเรืองth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:50Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:50Z
dc.date.issued1993th
dc.date.issuedBE2536th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2536.th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการดำเนินการวิจัยปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำนโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ ท.ม.ก. ไปปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่อยู่ในสถานการณ์ของการรณรงค์เลือกตั้ง โดยปฏิบัติการตามรูปแบบ (Model) ใหม่ที่มีประสิทธิผลสูง เหมาะสมต่อสถานการณ์การเลือกตั้งของไทยมากที่สุดth
dc.description.abstractวิธีการศึกษา การศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ทั้งการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ในเชิงปริมาณนั้น เป็นการศึกษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับ ท.ม.ก. การมีส่วนร่วมโดยแสดงพฤติกรรมแจ้งหรือไม่แจ้งโดยใช้แบบสอบถาม และนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณาเป็นด้านหลัก ส่วนในเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติการในพื้นที่ของผู้วิจัย สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังศึกษาจากเอกสารด้วย แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดth
dc.description.abstractผลการศึกษา พบว่าประสิทธิผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติของ ท.ม.ก. นั้น มีประสิทธิผลค่อนข้างต่ำ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ทั้งเป้าในการรับรู้และเป้าพฤติกรรมth
dc.description.abstractส่วนการวิจัยปฏิบติการของคณะวิจัยปฏิบัติการพัฒนาสังคมนิด้า-เกริกนั้น มีประสิทธิผลมากกว่าทั้งปริมาณและคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการ ท.ม.ก. เดิม โดยการวิจัยปฏิบัติการนั้นยึดถือตัวแปรหลัก 3 ตัวแปร คือth
dc.description.abstract1. ด้านนโยบาย โดยเน้นความแจ่มชัดเป้านโยบายและการถ่ายทอดเป้านโยบาย โดยจำแนกเป้าหมายเป็นเป้ารับรู้และเป้าพฤติกรรมth
dc.description.abstract2. ด้านกระบวนการบริหารนโยบายนั้น ให้ความสำคัญมาก มีตัวแปรย่อยอีก 8 ตัว คือ การสื่อสารและสื่อข้อความ การเพิ่มศูนย์รับแจ้งเบาะแสในท้องถิ่น การวิเคราะห์และสืบเสาะเบาะแสที่แจ้งการระดมส่วนร่วมหรือความร่วมมือของประชาชน การนำพาสู่กระบวนการของระบบราชการ การให้ที่หลบภัยและสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน การปลอบขวัญประชาชน และการติดตามเรื่อง และการเยี่ยมเยียนประชาชนth
dc.description.abstract3. ด้านทรัพยากรการบริหาร ได้แยกประเด็นตามแนวคิด M4 อันประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และขวัญกำลังใจth
dc.description.abstractกล่าวโดยสรุป การนำนโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติ โดยเฉพาะนโยบายที่มาจากรัฐบาลเบื้องบน ชนชั้นปกครองจะไม่มีประสิทธิผลถ้าขาดความเข้าใจประชาชนที่แท้จริง และถ้าขาดการมองปัจจัยต่าง ๆ ให้รอบด้าน ดังเช่น การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้ การนำนโยบายนั้น ๆ มาปฏิบัติจะกลายเป็นการสูญเปล่า.th
dc.format.extent10, 212 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.1993.20
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1984th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectโครงการไทยรัฐ-มหาดไทย-องค์กรกลางต้านการซื้อเสียงth
dc.subjectโครงการ ทมก.th
dc.subject.lccJQ 1749 .A53N37 ม111th
dc.subject.otherสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- ไทย -- นครราชสีมา -- การเลือกตั้งth
dc.subject.otherการเลือกตั้ง -- ไทย -- นครราชสีมาth
dc.subject.otherการนำนโยบายไปปฏิบัติth
dc.titleประสิทธิผลของการนำนโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ ทมก ไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการ เขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมาth
dc.title.alternativeEffectiveness of policy implementation protecting election dishonesty of the TIP project : a case of action research in the election area C Nakornrajchasima provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมth
thesis.degree.disciplineสาขาวิเคราะห์และวางแผนทางสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b6202.pdf
Size:
3.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections