การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชน

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorสุพรรณี ดีสวัสดิ์th
dc.date.accessioned2020-05-15T13:30:26Z
dc.date.available2020-05-15T13:30:26Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.description.abstractการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมกับแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญู 2) ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู 3) ศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตัญญูการวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม ได้แก่ประชาชนที่เป็นแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูจำนวน 400 คน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิร่วมกตัญญูที่ดูแลเฟซบุ๊กมูลนิธิฯ ร่วมกับการเก็บขอ้ มูลจาก การโพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่ปี2014 เป็นต้นมาการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าth
dc.description.abstract1) แฟนเพจส่วนใหญ่มีการใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน/สัปดาห์ จำนวน 2-5 ครั้ง/วัน ช่วงเวลา ในการเข้าใช้งาน, เฟชบุ๊กระหว่าง 18.01-22.00 น. มีการแชร์ภาพ/แชร์วีดีโอผ่านเฟชบุ๊คในระดับน้อย มีการติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนผ่าน, เฟชบุ๊กในระดับปานกลาง มีการสนทนาผ่าน โปรแกรมสนทนาในเฟซบุ๊กในระดับปานกลาง มีการเล่นเกมส์ผ่านเฟซบุ๊กในระดับน้อย มีการรับข่าวสารจากหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจในระดับมาก มีการอัพเดทขอ้มูลส่วนตัวของตนเองผ่านเฟซบุ๊ก ในระดับปานกลาง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กในระดับ ปานกลาง และส่วนใหญ่ ใช้งานเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือth
dc.description.abstract2) การใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ในส่วนของปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปฏิสัมพันธ์โดยการกดถูกใจ(like) ข้อมูลที่นำเสนอมากที่สุด 3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิร่วมกตัญญูของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างบริจาคเงินให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อนำไปซื้ออโลงศพ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4) การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการบริจาคเงินและสิ่งของอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ สูง 5) การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญูมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิจัดขึ้นอย่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ สูง 6) การรับรู้ข่าวสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญูมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของแฟนเพจในกิจกรรมด้านการเข้าร่วมกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมากth
dc.format.extent94 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb190101th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4906th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตth
dc.subjectการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กth
dc.subject.otherเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ -- การสื่อสารth
dc.subject.otherมูลนิธิร่วมกตัญญูth
dc.titleการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชนth
dc.title.alternativeCommunication for helping community via social media facebook of Ruamkatanyu Foundation and Acknowledgement of Peopleth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b190101.pdf
Size:
4.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections