องค์กรหลักที่ใช้อำนาจอธิปไตยในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายในและกฎหมายระหว่างประเทศ

dc.contributor.advisorวราภรณ์ วนาพิทักษ์th
dc.contributor.authorป้อมฤดี กุมพันธ์th
dc.date.accessioned2020-06-11T02:11:12Z
dc.date.available2020-06-11T02:11:12Z
dc.date.issued2018th
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ด.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstract        ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย โดยผู้เขียนกำหนดประเด็นศึกษาไว้สี่ประเด็นหลัก ได้แก่ เรื่องใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ ประเด็นระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการขับรถ ประเด็นส่วนควบและอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ และประเด็นสัมปทานหน้าที่ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... ตลอดจน ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ข้อตกลงของสหภาพยุโรป กฎหมายของประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย           จากการศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไทยตามประเด็นศึกษาทั้งสี่ประเด็น เมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดทฤษฎี ประกอบกับเทียบเคียงกฎหมายต่างประเทศ พบว่า พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายลำดับรองหลายฉบับ ยังมีข้อบกพร่องและไม่สอดรับกัน เช่นเรื่องการกำหนดชนิดใบอนุญาตขับรถและชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ การกำหนดระยะเวลาการทำงานของผู้ขับรถ การกำหนดหลักเกณฑ์ลงโทษผู้ขับรถและผู้ประกอบการ เป็นต้น           ดังนั้นเห็นควรต้องปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทยหลายประการ เช่นการกำหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถให้สอดรับกับชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ การกำหนดเงื่อนไขวิธีการทดสอบขับรถที่เข้มงวดขึ้น การกำหนดเงื่อนไขของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว การกำหนดระยะเวลาการทำงานของผู้ขับรถ การกำหนดให้ต้องพกพาและแสดงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และการกำหนดวิธีการลงโทษผู้ขับรถและผู้ประกอบการขับรถ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการออกกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... ต่อไปth
dc.description.abstract          This doctoral thesis, entitled “Guidelines for Amendments to the Law on Public Vehicle Safety”, aims to identify ways to improve public vehicle safety in Thailand. The researcher in this study focused on four important domains: driving licences and public driving licences; driving duration and driving record; component parts and equipment of public transport and concession; and duties and liabilities of public vehicle drivers and operators. By taking into account related concepts, the theories and legal regulations of Thailand ranging from the Vehicle Act, B.E. 2522, the Land Transport Act, B.E. 2522, the Land Transport Act, B.E., Ministerial Notifications, Ministerial Regulations, Rules, Regulations and legal regulations from overseas including European Union Regulations, Turkish and Australian Laws, into account.           This researcher, studied the legal regulations of Thailand including the four aforementioned domains and analyzed these according to relevant theories. The researcher, when comparing these regulations with those enforced in selected countries overseas, noted that the Vehicle Act, B.E. 2522, the Land Transport Act, B.E. 2522, and many other secondary legislations were not adequately addressing road safety issues such as appropriately classifying categories of driving licences and public driving licences, limiting driving time and imposing suitable penalties on drivers and operators that adhered to inferior standards           Therefore, it is recommended that the laws on public vehicle Safety be amended. For example by classifying categories of driving licences to better correspond to certain public driving licences, ensuring stricter and more rigorous driving tests, stating the minimum for the issue of provisional licences, limiting drivers’ driving time, proposing a regulation to carry and use safety equipment and imposing suitable penalties on inferior drivers and operators. The researcher hopes that these suggestions will also be beneficial for secondary legislation enacted under the Land Transport Act, B.E. th
dc.format.extent509 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2018.59
dc.identifier.otherb208138th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5002th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectหนังสือสัญญาระหว่างประเทศth
dc.subject.otherสัญญาระหว่างประเทศth
dc.subject.otherกฎหมายระหว่างประเทศth
dc.subject.otherอำนาจอธิปไตยth
dc.titleองค์กรหลักที่ใช้อำนาจอธิปไตยในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามหลักกฎหมายในและกฎหมายระหว่างประเทศth
dc.title.alternativeThe branch of government exercising the treaty making power in domestic and international lawth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b208138.pdf
Size:
38.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description: