แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต

dc.contributor.advisorโชคชัย สุเวชวัฒนกูลth
dc.contributor.authorณัฐกุล มากทรัพย์th
dc.date.accessioned2021-03-11T04:33:24Z
dc.date.available2021-03-11T04:33:24Z
dc.date.issued2019th
dc.date.issuedBE2562th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์การ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมระดับ 3 – 5 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน จากนั้นนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จำนวน 400 ฉบับ มาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง (t-test) , (f-test) วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression)           ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมระดับ 3 ดาวถึง 5 ดาวมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ พนักงานโรงแรมในแต่ละระดับที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน 2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 พบว่า โดยตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ กับตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ มีความสัมพันธ์การสูงสุด รองลงมา คือ ตัวแปรภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการกระตุ้นทางปัญญา กับตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ ด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ 3) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งพบว่า ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านการปกป้องชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์การ สามารถอธิบายความผันผวนของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามได้สูงที่สุด รองลงมาคือ ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกภาพขององค์การต่อไป และ ตัวแปรด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การด้านความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ตามลำดับ  th
dc.description.abstract         This objective of this study were 1) To compare the level of 3-5 stars hotel employees opinion in Phuket towards Transformational Leadership and Organization Commitment 2) To study the correlation between Transformational Leadership and Organization Commitment of hotel employees in Phuket 3) To study the influencing between Transformational Leadership and Organization Commitment of hotel employees in Phuket. There were 400 questionnaires collected from 3-5 stars hotel employees. Data analysis were used as descriptive statistic, t-test analysis, f-test analysis, and inferential statistic such as Pearson Correlation, and Multiple Linear Regression.          The results showed that 1) The level opinion of 3-5 stars hotel employees opinion had different opinions on the variables of Transformational Leadership and the variables of Organization Commitment which found that the difference between the level of hotels employees had different opinions. 2) The correlation between Transformational Leadership and Organization Commitment is in high level 3) Transformational Leadership had positive influencing to Organization Commitment.th
dc.format.extent160 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb210705th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5126th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectธุรกิจโรงแรมth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงth
dc.subject.otherภาวะผู้นำth
dc.subject.otherความผูกพันต่อองค์การth
dc.subject.otherพนักงานโรงแรมth
dc.titleแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตth
dc.title.alternativeGuidelines for transformational leadership development to encourage hotel staffs' organization commitment in Phuket Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b210705.pdf
Size:
6.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections