การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการแจกแจงล็อกนอร์มอล

dc.contributor.advisorประชุม สุวัตถี, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุชาดา เพ็ชรขาวเขียวth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:09Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:09Z
dc.date.issued2012th
dc.date.issuedBE2555th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ศึกษาการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรเดียว สองประชากรและประชากรที่ มากกว่าสองประชากรที่มีการแจกแจงล็อกนอร์มอล โดยการแปลงข้อมูลและไม่แปลงข้อมูล ใช้การจำลองประชากรที่มีการแจกแจงล็อกนอร์มอลขนาด 10,000 หน่วยโดยโปรแกรม R แล้วสุ่มตัวอย่างจากแต่ละประชากรโดยให้ตัวอย่าง มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 1,000 รอบ แล้ว ทดสอบค่าเฉลี่ยที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยคำนวณค่าสถิติทดสอบจากตัวอย่างที่สุ่มได้และจากการ แปลงข้อมูลในตัวอย่างเพื่อให้มีการแจกแจงปรกติตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานว่าง เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรที่กำหนดขึ้น เพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 และอำนาจการทดสอบของวิธีทั้งสอง ผลการศึกษา พบว่า เมื่อใช้การแปลงข้อมูลความน่าจะเป็น ของความผิดพลาดแบบที่ 1 มีค่าใกล้เคียงกับระดับนัยสำคัญที่กำหนดทุกขนาด ตัวอย่าง แต่เมื่อไม่ใช้ การแปลงข้อมูล ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 มีค่าต่ำกว่าระดับนัยสำคัญที่กำหนดทุก ขนาดตัวอย่าง ยกเว้นในการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรเดียวเมื่อใช้สถิติทดสอบที่ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดแบบที่ 1 มีค่าสูงกวาระดับนัยสำคัญที่กำหนดทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบเมื่อใช้การแปลงข้อมูลและไม่ใช้การแปลงข้อมูล พบว่า ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรเดี่ยว เมื่อใช้การแปลงข้อมูลให้อำนาจการทดสอบสูงกว่าเมื่อ ไม่ใช้การแปลงข้อมูลในทุกค่าเฉลี่ยประชากรและทุกขนาดตัวอย่าง ยกเว้นเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้น ในบางกรณี ในการทดสอบการเท่ากันของค่าเฉลี่ยของสองประชากร เมื่อใช้การแปลงข้อมูลให้ อำนาจการทดสอบสูงกว่าเมื่อไม่ใช้การแปลงข้อมูลในทุกผลต่างค่าเฉลี่ยประชากรและทุกขนาด ตัวอย่าง ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่าสองประชากร พบว่า เมื่อใช้การแปลงข้อมูล ให้อำนาจการทดสอบสูงกว่าเมื่อไม่ใช้การแปลงข้อมูลในทุกผลรวมของค่าความผันแปรระหว่าง ประชากรกำลังสองและทุกขนาดตัวอย่างth
dc.format.extent105 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/466th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.titleการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรที่มีการแจกแจงล็อกนอร์มอลth
dc.title.alternativeTest for lognormal population meansth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b178494.pdf
Size:
5.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections