การเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุด้วยวิธีการทดถอยแบบริดจ์และการค้นหาแบบต้องห้าม

dc.contributor.advisorจิราวัลย์ จิตรถเวช, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorนิศาชล งามประเสริฐสิทธิ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:10Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:10Z
dc.date.issued2012th
dc.date.issuedBE2555th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012th
dc.description.abstractการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์การถดถอยเชิง เส้นพหุที่ตัวแบบมีตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกบตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องมี ความสัมพันธ์กันสูง 0.95, 0.99, 0.999 และ 0.9999 การคัดเลือกตัวแปรอิสระใช้วิธีการถดถอยแบบ ขั้นตอนที่ประมาณค่าสัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์โดย ใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ริดจ์4 วิธีคือ วิธีโฮเอิร์ล, เคนนาร์ด และ บาลด์วิน (Hoerl, Kennard and Baldwin) วิธี ลอว์เลสและแวง (Lawless and Wang) วิธีนอมูระ (Nomura)และวิธีคาลาฟและชูเกอร์(Khalaf and Shukur)กับการค้นหาแบบต้องห้ามที่ใช้ฟังกชันเป้าหมายเป็นคาความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย(MSE) และค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษ(Penalty function) เกณฑ์ที่ใช้ ในการเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสูตัวแบบคือร้อยละของจํานวนครังที่แตละวิธี สามารถคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสูตัวแบบได้ตามตัวแบบจริง, ตัวแบบ Overspecification, ตัวแบบ Underspecification และตัวแบบ Misspecification การศึกษาใช้วิธีการจําลองข้อมูล กำหนดขนาด ตั่วอย่างเท่ากับ 20, 60 และ 100 และกระทําซ้าในแต่ละสถานการณ์ 500 ครั้ง จากการศึกษาพบว่าวิธีการค้นหาแบบต้องห้ามที่มีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นคาความคลาดเคลื่อนกำลังสอง เฉลี่ยและค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปร อิสระเข้าสูตัวแบบได้ถูกต้องตามตัวแบบจริงมากกวาวิธีการถดถอยแบบขั้นตอนที่ประมาณค่า สัมประสิทธิการถดถอยด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและวิธีการถดถอยแบบริดจ์ในทุกขนาดตัวอย่าง เมื่อสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเป็น 0.95, 0.99 และ 0.999 แต่เมื่อค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสูงขึนเป็น 0.9999 วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามที่มีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยและวิธีการถดถอยแบบขั้นตอนที่มีการประมาณค่าพารามิเตอร์กำลังสอง น้อยที่สุดและแบบริดจ์ มีร้อยละของการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสูตัวแบบได้ถูกต้องมีค่าตัวเมื่อขนาด ตัวอย่างเท่ากับ 20 แต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดตัวอย่างเพิ่มขึ้นและมีร้อยละของตัวแบบ Underspecificationลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่วิธีการค้นหาแบบต้องห้ามที่มีฟังก์ชันเป้าหมายเป็นความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยปรับด้วยฟังก์ชันการลงโทษมีร้อยละการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสูตัว แบบได้ถูกต้องสูงและคอนข้างคงที่โดยไม่ขึ้นกับขนาดตัวอย่างและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ นอกจากนั้นผลการศึกษาไม่พบตัวแบบ Underspecification และ Misspecification เลย มีเพียงตัวแบบ Overspecificationซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงน้อยกว่าการที่ตัวแบบมีตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องขาดหายไป คําสําคัญ: การคัดเลือกตัวแปร, การค้นหาแบบต้องห้าม, วิธีการถดถอยแบบขันตอน, วิธีการถดถอย แบบริดจ์, สหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุth
dc.format.extent155 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2012.40
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/469th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccQA 278.4 น38 2012th
dc.subject.otherตัวแปร (คณิตศาสตร์)th
dc.subject.otherการถดถอยริดจ์th
dc.subject.otherการเปรียบเทียบพหุ (สถิติ)th
dc.titleการเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุด้วยวิธีการทดถอยแบบริดจ์และการค้นหาแบบต้องห้ามth
dc.title.alternativeA comparison of variable selection by ridge regression and tabu search with multicolinearityth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b176359.pdf
Size:
23.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections