แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ขัดแย้งกรณีศึกษา: จังหวัดยะลา

dc.contributor.advisorไพฑูรย์ มนต์พานทองth
dc.contributor.authorมูฮำหมัดอาดีส เหล็กดีth
dc.date.accessioned2022-02-28T07:33:44Z
dc.date.available2022-02-28T07:33:44Z
dc.date.issued2020th
dc.date.issuedBE2563th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ขัดแย้ง กรณีศึกษาจังหวัดยะลา” วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา 2) เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมด้านการจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา 3) เพื่อศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวัดยะลา และ 4) เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาภายใต้บริบทความขัดแย้งในจังหวัดยะลา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method Methodology) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวและมีการค้างคืนในจังหวัดยะลา จำนวนทั้งสิ้น 400 ชุด และระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวนทั้งสิ้น 22 ราย ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ นิยมเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ ชื่นชอบความเป็นอิสระ ให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ โดยสื่อดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาข้อมูลเพื่อการวางแผนการเดินทาง นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญต่อการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และให้ความสำคัญกับกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ศักยภาพและความพร้อมต่อการจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาในปัจจุบันนั้น อยู่ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่พบว่ายังขาดการสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานระหว่างกัน รวมถึงระบบการขนส่งสาธารณะที่มีในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและขาดการเชื่อมโยงพื้นที่ต่าง ๆ อีกด้วยth
dc.description.abstractThe research "Guidelines for tourism management in conflict areas Case study of Yala Province. Objective 1) To study travel behavior and needs of tourists traveling in Yala Province. 2) To assess the potential and readiness of tourism management in Yala Province. 3) To study tourists' perceptions on the situation of conflict in Yala Province and 4) to set guidelines for tourism development in the context of the conflict in Yala Area. . The researcher has determined the sample population size at 400 people and determined the Quantitative research Methodology. (Quantitative Research) by using questionnaires as a research tool. And determining the use of descriptive statistics (Descriptive) to analyze the data for research and Qualitative research Methodology by interviewing stakeholders in tourism in Yala Province. Total 22 people. The results of the research showed that tourists traveling in Yala Province It is a group of tourists whose purpose is to travel for tourism. Repeat travel Love being independent Pay more attention to social media The aforementioned media influences travel decisions. It is also an important tool for finding travel planning information. It is also a group of travelers who are more concerned with planning their trips in advance. And pay more attention to activities and attractions Especially activities and natural attractions are mostly. Potential and readiness for tourism management of Yala Province at present Mostly moderate This includes marketing promotion activities between private entrepreneurs in the area. And government agencies that are responsible for the supervision of tourist attractions As well as agencies that act to promote tourism in the area that find it lacks support and promote work between them. Including public transport that currently does not cover tourist attractions and lacks links to other areas as well.th
dc.format.extent275 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2020.76
dc.identifier.otherb212225th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5567th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectพื้นที่ขัดแย้งth
dc.subjectพฤติกรรมนักท่องเที่ยวth
dc.subject.otherนักท่องเที่ยวth
dc.subject.otherความปลอดภัยth
dc.subject.otherการท่องเที่ยว -- ยะลาth
dc.titleแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทพื้นที่ขัดแย้งกรณีศึกษา: จังหวัดยะลาth
dc.title.alternativeGuidelines for tourism management in the context of conflict area study of Yala Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212225.pdf
Size:
6.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections