การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวไทยที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์

dc.contributor.advisorชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวชth
dc.contributor.authorมาดา เฉินth
dc.date.accessioned2023-12-12T07:16:13Z
dc.date.available2023-12-12T07:16:13Z
dc.date.issued2023th
dc.date.issuedBE2566th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อกระบวนการออกแบบแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ 2)  เพื่อนำเสนอต้นแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ กลุ่มที่ให้ข้อมูล คือ เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 2 คน ไกด์นำเที่ยว จำนวน 3 คน และนักท่องเที่ยว จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน เครื่องที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการวิจัย คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ระดมความคิดด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบ พูดคุยกับกลุ่มตัวอย่าง หาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชัน เขียน Lean Canvas ออกแบบ UXUI ร่วมการแข่งขัน Startup ดำเนินงานตามโครงร่างที่วางไว้ ทำ Phototype ผลการวิจัย พบว่า การออกแบบแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ที่สอดคล้องกับ Pain Point ได้แก่ การไม่มีความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์ของเจ้าของธุรกิจนำเที่ยว พนักงานขายโปรแกรมทัวร์ไม่สามารถขายได้ ไกด์ไม่สามารถดูแลทัวร์ได้อย่างทั่วถึง ต้องการเครื่องมือหรือวิธีการที่ทำให้สามารถดูแลลูกทัวร์ได้อย่างทั่วถึง นักท่องเที่ยวพลัดหลงกับไกด์นำเที่ยว เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เอื้ออำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน การไม่ให้ความสำคัญนักท่องเที่ยวจีน สินค้าหรือบริการมีราคาและคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน การสื่อสารกันคนละภาษา และไกด์นำเที่ยวจีนมีจำนวนน้อยลง สอดคล้องกับ Gain คือ ต้องการให้ขายโปรแกรมทัวร์ได้ง่ายขึ้น ต้องการเครื่องมือหรือวิธีการที่ทำให้สามารถดูแลลูกทัวร์ได้อย่างทั่วถึง ต้องการเวลาเที่ยวในแต่ละจุดมากขึ้น ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้การดูแล ต้องการให้ร้านค้ามีคุณภาพและราคามาตรฐาน ต้องการเครื่องมือแปลภาษา ต้องการหาไกด์ที่มีความสามารถ ต้องการเก็บข้อมูลเป็นออนไลน์หรือแอปพลิเคชันเดียว และต้องการให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาใช้บริการซ้ำอีก จากการศึกษาในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มฟังก์ชันการซื้อสินค้าไทยในแอปพลิเคชันและเพิ่มช่องทางการรีวิวสินค้าth
dc.description.abstractThe objectives of this research are 1) to design an application that supports Thai tourism for Chinese group tours, 2) to present a prototype of a Thai tourism application for Chinese group tours. The groups that provided information were 2 tour business owners, 3 tour guides and 5 tourists, a total of 10 people. The research tool was an interview form.There is a research process, namely the design thinking process. Brainstorm with the six hats theory. Talk to the sample. Find out about building apps, write Lean Canvas, design UXUI, participate in startup competitions, execute sketches, create phototypes.The results of the study revealed that the design of the Thai tourism application of Chinese tourists in group tours was in line with the pain points, namely the lack of knowledge in using online media of tour business owners. Tour program salespersons cannot be sold. The guide was unable to take care of the tour thoroughly. Need a tool or method that can take care of tour customers thoroughly Tourists get lost with tour guides. Government officials do not facilitate or assist Chinese tourists. Ignoring Chinese tourists Products or services are priced and quality is not up to standard. communication in different languages and the number of Chinese tour guides is less. In line with Gain is to make it easier to sell tour programs. Need a tool or method that can take care of tour customers thoroughly need more time to travel at each point want government officials to take care want the store to have quality and standard price need a translation tool Looking for a competent guide Want to store data online or in a single application And want Chinese tourists to come back to use the service again and again From this study, there are suggestions that should add a function to buy Thai products in the application and increase product review channels.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6719th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectApplicationsen
dc.subjectแอปพลิเคชันth
dc.subjectThai tourismen
dc.subjectการท่องเที่ยวไทยth
dc.subjectChinese tourists in group toursen
dc.subjectนักท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์th
dc.titleการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวไทยที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบกรุ๊ปทัวร์th
dc.title.alternativeA design and development of thai tourism application to meet the needs of chinese tourists’ group tourth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6211821020.pdf
Size:
2.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: