ประสบการณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์กลุ่มดิจิทัลเนทีพและดิจิทัลอิมมิแกรนด์

dc.contributor.advisorบุหงา ชัยสุวรรณ
dc.contributor.authorภาพพิมพ์ เพชรศิริ
dc.date.accessioned2023-01-17T08:24:34Z
dc.date.available2023-01-17T08:24:34Z
dc.date.issued2017
dc.date.issuedBE2560th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การท่องเที่ยวและการแสวงหา ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนด์ รวมทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test One-way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า (1) ประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย พบว่า กลุ่ม ดิจิทัล เนทีฟ มีประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากกว่ากลุ่มดิจิทัลอิมมิแกรนด์ และ (2) การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ภายในประเทศ พบว่า 1) กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ มีการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อ เว็บไซต์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.49) ด้านการเดินทาง อยู่ในระดับ มากที่สุด ( x = 4.58) ด้านที่พัก อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) ด้านอาหารและเครื่องดื่ม อยู่ ในระดับมากที่สุด ( x = 4.59) 2) กลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนด์ มีการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว ไทยผ่านสื่อเว็บไซต์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.50) ด้านการเดินทาง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.57) ด้านที่พักอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56) และด้านอาหาร และเครื่องดื่มอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.59) (3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มดิจิทัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนท์ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมีความ แตกต่างกันในพฤติกรรม ระยะเวลาการใช้สื่อเว็บไซต์ต่อปี ความบ่อยในการใช้สื่อเว็บไซต์ ระยะเวลาการใช้สื่อเว็บไซต์ต่อวัน ช่วงเวลาที่เลือกใช้สื่อเว็บไซต์ และสถานที่ที่ใช้สื่อเว็บไซต์มี ประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ด้านประสบการณ์ จ านวนความถี่ และจ านวนผู้ ร่วมเดินทาง แตกต่างกัน และกลุ่มดิจิทัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนท์ มีการแสวงหา ข้อมูล และการตัดสินใจในการท่องเที่ยว ของกลุ่มดิจิทัล เนทีฟ และกลุ่มดิจิทัล อิมมิแกรนท์ ไม่ แตกต่างกันth
dc.format.extent144 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2017.106
dc.identifier.otherb199266th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6220
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.otherการท่องเที่ยว
dc.titleประสบการณ์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์กลุ่มดิจิทัลเนทีพและดิจิทัลอิมมิแกรนด์th
dc.title.alternativeTourism experience and to seek information for a tour through the website of the Digital Native Group and the Digital Immigrant Groupth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b199266.pdf
Size:
3.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections