อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand

dc.contributor.advisorวิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์th
dc.contributor.authorโกษม โกยทองth
dc.date.accessioned2017-02-15T07:15:57Z
dc.date.available2017-02-15T07:15:57Z
dc.date.issued2014th
dc.date.issuedBE2557th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557th
dc.description.abstractงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อให้ทราบถึงนัยยะการตีความของคา ว่า “อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ (Creative Industries)” ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailand รวมถึงแนวทางการ แพร่กระจายความรู้สู่ผู้อ่าน (Distribution) (2) เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหา (สาร) ประเภทใดที่ถูกมุ่งเน้น หรือ ละเลย จากผู้ผลิตนิตยสาร Creative Thailand (ผู้ส่งสาร) เมื่อกล่าวถึงขอบเขตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในบริบทของประเทศไทยและในระดับสากล รวมถึงสาเหตุ อิทธิพลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสารที่ ถูกนา เสนอ (3) เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการในการนา เสนอเนื้อหา “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)” ของนิตยสาร Creative Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4th
dc.description.abstractวิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ช่วย กองบรรณาธิการนิตยสาร Creative Thailand ถึงแนวคิดการผลิตเนื้อหาและการเผยแพร่นิตยสาร (2) การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เนื้อหาในคอลัมน์ “Cover Story” ของนิตยสาร Creative Thailand ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 จา นวน 48 ฉบับth
dc.description.abstractผลการวิจัยพบว่า ความหมายของ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)” ในมุมมอง ของกองบรรณาธิการนิตยสาร (ผู้ส่งสาร) ให้ความสา คัญกับประเด็นของ “ความคิดสร้างสรรค์และ การออกแบบ” ที่เป็นหัวใจหลักในการผลิตสินค้าและบริการของกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเนื้อหาสาระต่างๆที่ถูกนา เสนอไม่ได้จา กัดเฉพาะที่ขอบเขตของคา นิยามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในบริบทของประเทศไทยหรือสากลเท่านั้น นอกจากนั้น จะเห็นว่าเนื้อหา อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่ ถูกนา เสนอมากที่สุดในนิตยสาร Creative Thailand ได้แก่ อันดับที่ 1 คือ การให้ข้อมูลความรู้พื้นฐาน และกล่าวโดยรวม ให้ข้อมูลแนะนา ประเด็นต่างๆ ในวงการ อันดับที่ 2 คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ (Design) และอันดับที่ 3 คือ เรื่อง แฟชั่น (Fashion) ที่น่าสังเกตคือ เนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบและประเด็นทางสังคม จะถูกนา เสนอมากขึ้นในปี ที่ 2 และต่อเนื่องถึงปี ที่ 4 โดยมีรูปแบบการสื่อสารโดยการผนวกประเด็นทางสังคมเข้ากับมุมมองทางความคิด ความรู้สึกเบื้อง ลึกของมนุษย์ปักเจกชน รวมถึงการยกตัวอย่างกรณีศีกษาที่ประสบความสาเร็จจากทั้งในและ ต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสื่อสารให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับผู้รับสารในการใช้ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ นอกจากนั้น กองบรรณาธิการจะมุ่งเน้นในการ คัดเลือกสถานที่การเผยแพร่นิตยสาร (Distribution) เช่น ห้องสมุดในสถาบันการศึกษาต่างๆ งาน นิทรรศการและงานกิจกรรมต่างๆที่ทางศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) เป็นผู้จัด รวมถึงการ เผยแพร่นิตยสารผ่านระบบสมาชิกที่เอื้อประโยชน์ในการเก็บเป็นฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการสร้าง สัมพันธ์เครือข่ายระหว่างนิตยสารและผู้อ่านต่อไปth
dc.description.abstractThe Purpose of Study (1) To Understand Interpretation Word “Creative Industries” In Context of Creative Thailand Magazine Include Distribution Knowledge to Reader (2) To Understand Types of Contents Were Presented Which Compare in classification Creative Industries of Organization in Thailand and International Included Factor Related (3) To Understand development and trends of Provided Information about “Creative Industries” of Creative Thailand Magazine Since Year 1 to Year 4th
dc.description.abstractData collecting was conducted by 3 methods (1) In-Depth Interview with Assistant- Editor Creative Thailand Magazine to Understand Idea of Create Content and Process of Distribution Magazine (2) Textual Analysis and (3) Content Analysis Content in Column “Cover Story” of Creative Thailand Magazine Since Year 1 to Year 4 Amount 48 Copy The Results Found Editor Creative Thailand Magazine Were Interpreted Word “Creative Industries” By Focusing Issue “Creative and Design”, Which Are Fundamental of Production Goods and Services in Creative Industries and Did Not Focusing in classification Creative Industries of Organization in Thailand and International, Were Consistent with Frequency of Content About “Creative Industries” Were Presented in Magazine (1) Provide Basic Information of Creative Industries and Presented Social Issues (2) Design (3) Fashion Contents Had Related Design and Social Issues Were Presented More in Year 2 to Year 4. The Main Form Provided Issue Related about Idea, Sense of human, Social Issues Were Presented for Knowledge and Inspired to Reader, Who Were Produced Goods and Service with Creative Thinking, Through Positive With exemplification had Achieve from Domestic and International, In Year 1 had Focusing on Provide Basic Information of Creative Industries. Process of Distribution of Free Magazine Focusing on the Place Where had many People, The Most Place Were Library of Educational Institution, Exhibition and Event Organized by Thailand Creative & Design Center. System of subscribe Magazine Had Created Database of Subscriber, Created Focus Group, for Received Opinion from Readerth
dc.format.extent167 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherba186008th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3333th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherอุตสาหกรรมth
dc.subject.otherนิตยสารth
dc.titleอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในบริบทของนิตยสาร Creative Thailandth
dc.title.alternativeThe perspective of creative Thailand magazine on creative industriesth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
ba186008.pdf
Size:
3.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections