ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย

dc.contributor.advisorบุหงา ชัยสุวรรณth
dc.contributor.authorพศิน เหล่าแสงธรรมth
dc.date.accessioned2020-06-19T08:58:34Z
dc.date.available2020-06-19T08:58:34Z
dc.date.issued2018th
dc.date.issuedBE2561th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โกในสังคมไทย 2) เพื่อศึกษาความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนและพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นเกมโปเกม่อน โกในสังคมไทย 3) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการเล่นเกมโปเกม่อน โก ของผู้เล่นที่มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย โดยงานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีการศึกษาเชิงผสมผสาน ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก 30 คน และการวิจัยเชิงสำรวจด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก 400 คน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยทั้งแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถามชนิดปลายปิด จากผลการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องต่อความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในทุกด้าน โดยด้านที่ผู้เล่นโปเกม่อน โกมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนมากที่สุด คือด้านความเป็นสมาชิก รองลงมาคือด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน และด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน รองลงมาอีกคือด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น และจากผลการวิจัยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวมผู้เล่นโปเกม่อน โกส่วนใหญ่มีความรู้สึกถึงความเป็นชุมขนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โก อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความเป็นสมาชิก รองลงมาคือ  ด้านความมีอิทธิพลต่อกันระหว่างผู้เล่น รองลงมาอีกคือ ด้านการแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกร่วมกัน และด้านการร่วมเติมเต็มความต้องการต่อกันและกัน ตามลำดับth
dc.description.abstractThis study researches on Sense of Community case of Pokemon GO players community in Thailand. This study used both qualitative research and quantitative research. The study examples included 30 Pokemon GO players for deep Interview and 400 Pokemon GO players for questionnaires.  Results from deep interview indicate that overall, most players share the same behavior similar to Sense of Community in four elements. Those four elements that most players share with by descending order are Membership, Shared Emotional Connection, Integration and Fulfillment of Needs and Influence. And results from questionnaires also indicate that overall, most players share the same behavior similar to Sense of Community at medium level. The elements that most players share with by descending order are Membership, Influence, Shared Emotional Connection and Integration and Fulfillment of Needs.th
dc.format.extent184 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb208170th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5059th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนth
dc.subjectพฤติกรรมของผู้เล่นโปเกม่อน โกth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่th
dc.subject.otherโทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทยth
dc.subject.otherเกมอิเล็กทรอนิกส์ -- ไทยth
dc.titleความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทยth
dc.title.alternativeSense of community : a case study of Pokemon Go players in Thailandth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b208170.pdf
Size:
3.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections