การให้สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินและกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง

dc.contributor.advisorวาสิตา บุญสาธร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorโชติรส ดำรงศานติth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:11:48Z
dc.date.available2014-05-05T09:11:48Z
dc.date.issued2011th
dc.date.issuedBE2554th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011th
dc.description.abstractการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ โดยประการที่หนึ่งเป็นการ พัฒนาแบบวัด ความรักและพลังขับเคลื่อนองค์กรที่สร้างขึ้นตามแนวคิดของผู้วิจัย รวมถึงตรวจสอบความเที่ยงตรง เชิงโครงสร้างของ แบบวัด และวัตถุประสงค์ประการที่สอง เป็ นการศึกษาอิทธิพลของสิ่งจูงใจที่ ไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำที่มีต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง ตามวัตถุประสงค์ประการที่หนึ่ง ผู้วิจัยสร้างและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ของแบบวัดความรักและพลังขับเคลื่อนตามแนวคิดของผู้วิจัย ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1) ความรักและปรารถนาจะเป็นสมาชิกองค์การ 2) การทุ่มเทสร้างผลงานที่เป็นเลิศ 3) การมุ่งมันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4) ความไม่ยอท้อต่ออุปสรรคและ 5) การระลึกถึงองค์การใน ทางบวก โดยจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอยางที่เป็น พนักงานในองค์การภาคเอกชนจากหลายประเภท ธุรกิจจำนวน 365 คน เพื่อนำมาประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงสำรวจ ด้วยวิธี Principle Component Analysis (PCA) จัดองค์ประกอบด้วยวิธี Orthogonal Rotation และหมุนแกนด้วยวิธี Varimaxโดยพิจารณาเลือกองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ มากกว่า 0.3 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ สามารถจัดองค์ประกอบได้ 6 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 1-5 มี ความสอดคล้องตามโครงสร้างที่ผู้วิจัยเสนอ แต่ในองค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วยข้อคำถาม 1 ข้อ ซึ่งตามโครงสร้างเดิมเป็นข้อคำถามเชิงลบที่มีนัยยะชี้วัดด้าน การระลึกถึงองค์การในทางบวก ไม่มี ความเหมาะสมที่จะระบุเป็นองค์ประกอบใหม่ได้ และเมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นรายข้อพบว่าเท่ากับ -.46 ซึ่งสมควรตัดเนื่องจากไม่กระทบต่อความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และทำให้ความเชื่อมั่นรายฉบับเพิ่มขึ้นเป็น .915 วัตถุประสงค์ประการที่สอง เป็นการ ศึกษาอิทธิพลของสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน และกลยุทธ์ การสื่อสารของผู้นำที่มีต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่ง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน และ/ หรือมีศักยภาพสูงจำนวน 410 คน จาก 6 องค์การชั้นนำด้านอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีอัตราตอบกลับแบบสอบถามที่ใช้ได้คิดเป็นร้อยละ 78.05 ผลการศึกษาหลักพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วยองค์การที่สังกัด ช่วงอายุ และ อายุงานในองค์การปัจจุบัน 2) ปัจจัยด้านสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย งานที่มีคุณค่า และ โอกาสในการพัฒนาความสามารถ และ 3) ปัจจัยด้านกลยุทธ์การมีผลต่อความรักและพลัง ขับเคลื่อนองค์การโดยร่วมกันทำนาย ได้ร้อยละ 57.5 ดังนั้น ในการสร้างความรักและพลังขับเคลื่อน องค์การ ผู้นำและนักทรัพยากรมนุษย์ควรให้สิ่งจูงใจและ กลยุทธ์การสื่อสาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนเก่ง รวมทั้งควรพิจารณาในเรื่องความแตกต่างของบุคคล เช่น เพศ ช่วงอายุ ฯลฯ ประกอบด้วยth
dc.format.extent185 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2011.54
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/631th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHF 5549.5 .M63 ช84 2011th
dc.subject.otherการจูงใจในการทำงานth
dc.subject.otherการสื่อสารในองค์การth
dc.titleการให้สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินและกลยุทธ์การสื่อสารของผู้นำที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของคนเก่งth
dc.title.alternativeThe impact of intangible rewards and leadership communication strategies on talent's passionth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b175389.pdf
Size:
14.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections