การปรับใช้แนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Deserts) กับการพิจารณาความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเรา

dc.contributor.advisorวัชรชัย จิรจินดากุลth
dc.contributor.authorอรุณรัตน์ ธำรงศรีสุขth
dc.date.accessioned2020-06-09T02:43:28Z
dc.date.available2020-06-09T02:43:28Z
dc.date.issued2019th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562th
dc.description.abstractปัจจุบันการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมีสถิติที่สูงขึ้น จากการศึกษาพบว่า การกระทำความผิดเหล่านั้นมีลักษณะร้ายแรง ไม่ต่างจากการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งบทความนี้ศึกษาแนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Desserts) กับการพิจารณาความผิดที่เด็กและเยาชวนเป็นผู้กระทำความผิดกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเรา โดยผู้เขียนได้ใช้วิธีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดตามกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายไทย โดยผู้เขียนได้ทำการศึกษาตัวอย่างประเทศที่มีการนำทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่ได้กระทำความผิด วิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดเด่นของการนำทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาตัดสินลงโทษเด็กหรือเยาวชนที่ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับเพศในเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเราสำหรับประเทศไทย และเสนอแนวทางการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระทำชำเราให้มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน จากการศึกษา พบว่าแนวคิดการลงโทษเด็กและเยาวชนในประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 73-75 ไม่ว่าการกระทำความผิดนั้นจะเป็นการกระทำความผิดฐานใด หรือมีเป็นการกระทำที่มีลักษณะรุนแรงเพียงใด เด็กและเยาวชนที่ได้กระทำความผิดย่อมได้รับการยกเว้นโทษหรือลดโทษอยู่เสมอ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวนี้ ไม่ทำให้การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนลดลง อีกทั้งสถิติการกระทำความผิดยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเรา เนื่องจากสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ของสังคมมีความเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชนในยุคสมัยนี้จึงมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ในต่างประเทศได้ประสบปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาเพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการลงโทษสำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระทำความผิดทางอาญา จากการลงโทษเด็กและเยาวชนที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู มาเป็นการนำแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้สำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระทำชำเรา เป็นต้น ซึ่งทฤษฎี Just Deserts คือ แนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน โดยที่การลงโทษจะต้องได้สัดส่วนระหว่างความร้ายแรงของการกระทำ (ระดับของความเสียหาย) และความชั่วหรือตำหนิได้ของผู้กระทำ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบร่วมกันในการที่จะพิจารณาโทษของผู้กระทำความผิดที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชน โดยพิจารณาจากอายุและฐานความผิดอาญาร้ายแรงประกอบกันเพื่อการลงโทษที่เหมาะสมแก่ผู้กระทำความผิด ซึ่งมีที่มาจากการเปลี่ยนแปลงศาลเด็กและเยาวชนในสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1967 หรือปี พ.ศ. 2510 โดยปัจจุบันมีการใช้หลากหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น และพบว่าสถิติการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนในประเทศที่มีการนำทฤษฎี Just Deserts มาใช้กับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนมีสถิติลดลง ดังนั้นประเทศไทยจึงควรนำแนวคิดการลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts ใช้กับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเราที่มีลักษณะร้ายแรงหรือเป็นเหตุฉกรรจ์เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทสังคมในปัจจุบัน ดังนี้ ผู้เขียนจึงเสนอแนะให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในส่วนของการข่มขืนกระทำชำเรา โดยให้ยกเลิกความตามมาตรา 73-75 ในส่วนของการยกเว้นโทษหรือลดโทษสำหรับความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำ โดยนำทฤษฎี Just Deserts มาเป็นแนวทางในการพิจารณาความผิด สำหรับการนำแนวคิดลงโทษตามทฤษฎี Just Deserts มาใช้ในการพิจารณากำหนดโทษเด็กและเยาวชนที่ได้กระทำความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเรา ซึ่งการลงโทษทฤษฎี Just Deserts จะไม่นำมาใช้กับกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศในทุกฐานความผิด และไม่นำมาใช้กับผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวขนทุกคน แต่จะนำมาใช้กับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเราที่มีลักษณะร้ายแรงหรือเป็นเหตุฉกรรจ์ เนื่องจากประเทศไทยควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงโทษเด็กและเยาวชนเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและลดการกระทำความผิดทางอาญาที่เกิดจากเด็กและเยาวชนth
dc.description.abstractJuvenile crimes in Thailand are increasing. It was found that those crimes were serious and indifferent from the crimes committed by adults, especially for the Type 9 of sexual crimes of rapes. This article studied the concept of Just Deserts and the considerations of the crimes of rapes committed by young people. The concepts, theories and laws relevant to young people’s violations of international and Thai laws were applied by the author. The countries applying the theory of Just Deserts to the young people committing the crimes were studied by the author. The advantages and disadvantages of the applications of the mentioned theory were analyzed for considering the punishments for the young people. The guidelines for amending the criminal code regarding the Type 9, the crimes of rapes, according to the current Thai contexts were provided.           It was found that the punishments for the young people in Thailand were based on the punishments for restoration. This concept has been used for a long time as can be seen from the Sections 73–75 of the criminal code. Regardless of the types or seriousness of crimes, the sentences for the young people committing crimes would always be reduced. According to the mentioned concept, the crimes committed by the young people were not reduced. On the other hands, the crimes were increasing, especially for the crimes of rapes. This was because the social conditions are changing. Hence, the behaviors of the young people were changed. The crimes committed by the young people in other countries were also increasing. Therefore, the concept of punishing the young people committing the crimes for restoration was changed into the concept of Just Deserts for the young people committing serious crimes such as murder and rape. The concept of Just Deserts is a concept of proportional punishments. The punishments must be proportional for the seriousness (the levels of damages) and guilt of the criminals in order to combine both factors for considering the punishments of the young criminals by concerning their ages and crimes. This was originated from the changes of the juvenile courts in 1967. The concept is applied in many countries such as England, United States, French Republic and Japan. It was also found that crimes committed by the young people in the countries applying the concept of Just Deserts were reduced. Thus, Thailand should apply the concept to the serious crimes of rapes committed by the young people according to the current social conditions.           Therefore, it is suggested by the author to amend the criminal code regarding the Type 9, the sexual crimes of rapes, by cancelling the Sections 73–75 regarding the reducing the sentences for the young criminals and applying the concept of Just Desserts to considering the crimes of the rapes committed the young people. The concepts must not be applied to all types of sexual crimes and all young criminals, but it will be applied to the serious crimes of rapes because Thailand should changed the punishments for the young criminals according to the current social conditions in order reduce the crimes committed by the young people. th
dc.format.extent139 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb207944th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4980th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนth
dc.subjectแนวคิดการลงโทษth
dc.subjectการลงโทษให้ได้สัดส่วนth
dc.subject.otherกระบวนการกำหนดโทษคดีอาญาth
dc.subject.otherกระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชนth
dc.subject.otherการข่มขืนth
dc.titleการปรับใช้แนวคิดการลงโทษให้ได้สัดส่วน (Just Deserts) กับการพิจารณาความผิดที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทำในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการข่มขืนกระทำชำเราth
dc.title.alternativeImplementing the just deserts concept with juvenile delinquents as offenders of sexual assault on rapeth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b207944.pdf
Size:
2.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
115 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections