ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินของพฤติกรรมสุขภาพและการดำเนินของภาวะเมแทบอลิกซินโดรม:ตัวแบบโค้งพัฒนาการตัวแปรแฝงขนาน

dc.contributor.advisorอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์th
dc.contributor.authorสมเกียรติ ตนภูth
dc.date.accessioned2022-11-15T04:52:08Z
dc.date.available2022-11-15T04:52:08Z
dc.date.issued2021th
dc.date.issuedBE2564th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2564th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาตัวแบบสำหรับประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินของภาวะเมแทบอลิกซินโดรม และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพ วิธีวิจัย: ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปี ในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี 2549 - 2560 โดยประกอบด้วยข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และการไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ซึ่งได้ โดยพิจารณาจาก เส้นรอบเอวและดัชนีมวลกาย ข้อมูลจากผลทางห้องปฎิบัติการ ได้แก่ ความดันตัวบน ความดันตัวล่าง คอเรสเตอรอลชนิดดี คอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี ไตรกลีเซอไรด์ และระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร นำมาประเมินภาวะเมแทบอลิกซินโดรมตามเกณฑ์ NCEP ATP III และเทคนิคตัวแบบโครงสร้างพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงขนาน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ของเพศ และอายุ ผลการวิจัย: ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,296 คน ทำการประเมินภาวะเมแทบอลิกซินโดรมตามเกณฑ์ NCEP ATP III พบว่ามีผู้ป่วย ปีที่ 1 - 5 ตามลำดับดังนี้  61 (4.7%), 64 (4.9%), 70 (5.4%), 73 (5.6%) และ 87 (6.7%) และพบว่าการไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ ส่งผลอย่างมากกับ ค่าเริ่มต้น (Intercept) 0.69 และ พัฒนาการ (slope) 0.57 ของการดำเนินของภาวะเมแทบอลิกซินโดรม การออกกำลังกายส่งผลทางด้านลบต่อการดำเนินของภาวะเมแทบอลิกซินโดรม ค่าเริ่มต้น (Intercept)  -0.05 และพัฒนาการ (Slope) -0.07 การสูบบุหรี่ส่งผลทางด้านบวกการดำเนินของภาวะเมแทบอลิกซินโดรม โดยมีค่าเริ่มต้น (Intercept) 0.01 และพัฒนาการ (Slope) 0.03 อายุและเพศส่งผลทางอ้อมต่อการไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ แยกการพิจารณาองค์ประกอบพบความสัมพันธ์ระหว่าง การไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ส่งผลต่อภาวะเมแทบอลิกซินโดรมอย่างมาก โดยมีค่าค่าเริ่มต้นในการวัดครั้งแรก (Intercept) 0.69 และ พัฒนาการ (Slope) 0.57 การสูบบุหรี่ส่งผลทางอ้อมต่อไตรกลีเซอไรด์ (0.66) และคอเรสเตอรอลชนิดดี (-0.61)  สรุป: พฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาวะเมแทบอลิกซินโดรม เรียงตามลำดับดังนี้ การไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ การออกกำลังกาย และ การสูบบุหรี่ และการไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับการป้องกันภาวะเมแทบอลิกซินโดรม และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่มจากการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพth
dc.description.abstractOBJECTIVES: To develop a measurement model to assess the relationship between metabolic syndrome (MetS) progression and health behavior changes. METHODS: Medical records of checkup patients of a private hospital from 2006-2017. Data on exercise (EXE), smoking (SMK), and failure to control weight (FCW) were included as health behaviors. FCW was derived from waist circumference (WC) and body mass index (BMI).  Blood pressure, high and low density lipoproteins (HDL, LDL), triglycerides (TG), and fasting blood sugar (FBS) were used for MetS diagnosis according to the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III. A parallel latent growth curve modeling was applied.  Analysis of Covariance was used to determine the influence of age and sex as co-variates. RESULTS: Among 1,296 patients, 61 (4.7%), 64 (4.9%), 70 (5.4%), 73 (5.6%) and 87 (6.7%) had MetS each year.  FCW had strong effects on the intercept (0.69) and slope (0.57) of MetS progression, while EXE had small negative effects on the intercept (-0.05) and slope (-0.07) and SMK had small and positive effects on the intercept (0.01) and slope (0.03). Age and sex contributed to MetS indirectly through FCW. Decomposition of effects revealed a high relationship between FCW and the intercept (0.69) and slope (0.57) of MetS. SMK had indirect effect on TG (0.66) and HDL (-0.61).  CONCLUSION: Failure to control weight, exercise, and smoking intercepts and slopes affect progression to MetS, sequentially. As FCW is associated with increased risks for several noncommunicable diseases (NCDs), healthy eating should be recommended to avoid MetS and NCDs. In order to control weight efficiency.th
dc.format.extent76 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb214304th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6064th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectเมตาบอลิกซินโดรมth
dc.subjectการควบคุมน้ำหนักth
dc.subjectการสูบบุหรี่th
dc.subjectการออกกำลังกายth
dc.subjectโครงสร้างพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงขนานth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherพฤติกรรมสุขภาพ – ไทยth
dc.subject.otherโรคเมตะบอลิกth
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินของพฤติกรรมสุขภาพและการดำเนินของภาวะเมแทบอลิกซินโดรม:ตัวแบบโค้งพัฒนาการตัวแปรแฝงขนานth
dc.title.alternativeRelationship between health behavior and metabolic syndrome progression : a parallel latent growth curve modeling approachth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214304.pdf
Size:
2.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections