กลยุทธ์การสื่อสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบรายการโทรทัศน์

dc.contributor.advisorอัศวิน เนตรโพธิ์แก้วth
dc.contributor.authorอิศราวุฒิ กิจเจริญth
dc.date.accessioned2022-01-21T03:24:06Z
dc.date.available2022-01-21T03:24:06Z
dc.date.issued2016th
dc.date.issuedBE2559th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559th
dc.description.abstractการวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงกลยุทธ์การสื่อสารของผู้ผลิตช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์Youtube ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์และทัศนคติในการสื่อสารเพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์Youtube ใน รูปแบบรายการโทรทัศน์ 2) เพื่อศึกษาถึงที่มาของรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ ผ่านเว็บไซต์ Youtube โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผส ม (Mixed Method) การวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) แบ่งออกเป็น 2 วิธีในการเก็บข้อมูล ได้แก่การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(InDepth Interview) โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือผู้ผลิตรายการภายในช่อง 2 คน และการวิเคราะห์ตัวบทของ รายการ (Textual Analysis ) ในส่วนของการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากการรับชมรายการช่อง Gutumdai โดยใช้ตาราง ถอดรหัส (Coding Sheet) ในการเก็บข้อมูล และ รายงานจากโปรแกรม Youtube Analytics ช่อง Gutumdai ซึ่งระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 ผลการวิจัยเชิงพบว่า ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีทัศนคติต่อสื่อออนไลน์และ Youtube ในเชิงบวกโดยพบเห็นว่า Youtube สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนได้และสามารถทำให้ รายการที่ตนผลิตออกไปสู่สายตาผู้ชมได้ง่ายกว่าสื่อเก่า (Traditional Media) อีกทั้งสามารถสร้าง รายได้ให้กับผู้ผลิตและยังพบว่าเนื้อหารายการภายในช่องส่วนใหญ่นั้น ยึดข้อเท็จจริง (Facts) และ ข้อมูลจากผู้ชมเป็นแกนหลักในการนำเสนอ 2 ทาง คือ การโหวต (Vote) และความคิดเห็น (Comment) โดยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างรายได้ที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารของช่อง Gutumdai มี 4 กลยุทธ์ คือ 1) การนำเสนอเนื้อหามีลักษณะส้ันเรียบง่าย (Keep it Short and Simple) 2)การนำ เสนอเนื้อหาในรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ช ม 3)การนำเสนอเนื้อหาที่กำลังเป็นที่พูดถึง หรือ Talk of the Town ในขณะนั้น 4)การให้ความบันเทิงและสนุกแก่ผู้ชมโดยใช้ผู้ดำเนินรายการที่ มีชื่อเสียง ซึ่งทำให้เกิดรายได้จากโปรแกรมพันธมิตร Youtube ให้กับผู้ผลิต 2 ส่วน ได้แก่รายได้ จากโฆษณา และรายได้จาก Paid Subscription โดยผู้ผลิตได้รับรายได้จากโฆษณามากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 99.9 และรายได้จาก Paid Subcription มีเพียงร้อยละ 0.01 เท่าน้ัน โดยพบว่าประเภทของ โฆษณาที่สร้างรายได้มากที่สุด 3 อันดับ คือ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรูปแบบประมูล โฆษณา แบบดิสเพลย์ในรูปแบบประมูล และ โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ในรูปแบบสงวนไว้ ตามลำดับ และ พบว่าประเทศที่สามารถสร้างรายได้ให้ช่อง Gutumdai มากที่สุ ด 3 อันดับคือ ประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา เกาหลีและการสร้างรายได้จาก Paid Subscription สามารถสร้างรายได้จากผู้ชมใน ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่าน้ัน และพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้3 ข้อ คือ 1)อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศ น์ที่มีไม่เพียงพอในช่วงเริ่มแรก 2)ความคิดสร้างสรรค์ที่จะ ผลิตรายการตอนใหม่ๆที่จะหมดไป 3)การตรวจสอบลิขสิทธ์ิจากระบบ Content ID ที่ไม่ชัดเจนth
dc.format.extent137 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2016.133
dc.identifier.otherb194230th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5390th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการสร้างรายได้th
dc.subject.otherกลยุทธ์การสื่อสารth
dc.subject.otherยูทูบ (บริการออนไลน์)th
dc.subject.otherรายการโทรทัศน์th
dc.titleกลยุทธ์การสื่อสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบรายการโทรทัศน์th
dc.title.alternativeCommunication strategy of gutumdai channel for profit-making through Youtube in TV program formatth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b194230.pdf
Size:
3.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections