การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิ่งเทรลเพื่อสุขภาพ

dc.contributor.advisorสุวารี นามวงค์th
dc.contributor.authorจิราภรณ์ ชัยมงคลth
dc.date.accessioned2023-12-12T07:14:28Z
dc.date.available2023-12-12T07:14:28Z
dc.date.issued2023th
dc.date.issuedBE2566th
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่อง  การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิ่งเทรลเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อทราบถึงปัจจัยผลักดันเชิงสุขภาพในการวิ่งเทรลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเทรล 2) เพื่อทราบถึงปัจจัยดึงดูดในการวิ่งเทรลเชิงสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเทรล 3) เพื่อทราบถึงองค์ประกอบเสริมของการจัดงานวิ่งเทรลเพื่อสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเทรล 4) เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการวิ่งเทรลกับการตัดสินใจกลับมาร่วมงานวิ่งเทรล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) กลุ่มตัวอย่างคือ นักวิ่งชาวไทยที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระยะทางที่ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร อย่างน้อย 1 ครั้ง จำนวน 266 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาอิทธิพลของปัจจัยผลักดัน ปัจจัยดึงดูด องค์ประกอบเสริมที่มีต่อความพึงพอใจ และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกลับมาร่วมงานวิ่งเทรล ผลการวิจัยสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ พบว่า ปัจจัยผลักดันเชิงสุขภาพในการวิ่งเทรล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเทรล โดยด้านการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุด รองลงมา คือ ด้านจิตวิทยา ด้านจิตวิญญาณ และด้านผลสัมฤทธิ์ ตามลำดับ สำหรับปัจจัยดึงดูดในการวิ่งเทรลเชิงสุขภาพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่งเทรล โดยด้านความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุด รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการดำเนินงาน และด้านผู้จัดงาน สำหรับองค์ประกอบเสริมของการจัดงานวิ่งเทรลเพื่อสุขภาพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการร่วมงานวิ่ง โดยด้านที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และความพึงพอใจต่อการวิ่งเทรล มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจกลับมาร่วมงานวิ่งเทรล นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ ยังมีประโยชน์เชิงวิชาการในการช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในฝั่งอุปสงค์ (Demand) เกี่ยวกับแรงจูงใจในการร่วมงานวิ่งเทรลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจกลับมาวิ่ง สำหรับทางด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ประกอบการสามารถนำผลวิจัยไปปรับใช้ในการเติมเต็มความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงนำไปพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและจุดหมายปลายทางเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและตัดสินใจกลับมาร่วมงานวิ่งอีกครั้งในอนาคตth
dc.description.abstractThis research aims to study trail running for wellness tourism destination development which has objective 1) To identify the wellness push factors that influencing satisfaction in participating in trail running events. 2) To identify the Pull factors that influencing satisfaction in health-oriented trail running. 3) To identify the additional elements of a health-oriented trail running events that influencing satisfaction. 4) To identify the relationship between satisfaction in trail running and the decision to revisit trail running events. Moreover, this research uses quantitative approach which collecting 266 samples by questionnaire. The sample are Thai runners who have participated in trail running competitions in Thailand, encompassing at least 10 kilometers in distance, at least 1 time. Data analysis was used by multiple regression analysis which focus on the influence of push factors, pull factors, supplementary components, and satisfaction on the decision to revisit trail running events. The result revealed that, the wellness push factors in trail running positively satisfaction in participating in trail running which the most influence factor was intellectual, psychological, spiritual, and achievement. Secondly, the pull factor in health-oriented trail running positively satisfaction in participating in trail running which the most influence factor was safety & security, process, and organizers. Thirdly, the additional elements of a health-oriented trail running events which the most influence factor was accommodation, and accessibility. Fourthly, the satisfaction with trail running positively influence on the decision to revisit trail running events. Furthermore, the contribution of this research was including filling the academic gap of sport tourism in demand side about motivations for participating in trail running events to satisfaction and intentions to revisit events. Another was the managerial contribution by entrepreneurs can adapt their practice to fulfill inside sports tourists. Including the development of sports tourism for health to be suitable for target groups and destinations following tourists, need for tourist satisfaction and intention to revisit.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6705th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectWellness Tourism Satisfaction Destinations Development Trail Runningen
dc.subjectการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความพึงพอใจ การพัฒนาจุดหมายปลายทาง การวิ่งเทรลth
dc.titleการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิ่งเทรลเพื่อสุขภาพth
dc.title.alternativeTrail running for wellness tourism destination developmentth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6111721006.pdf
Size:
3.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: