ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค

dc.contributor.advisorกัลยาณี เสนาสุth
dc.contributor.authorวีระยุทธ วงศ์รักษาth
dc.date.accessioned2023-01-03T08:36:07Z
dc.date.available2023-01-03T08:36:07Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management system: PMS) วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) ความผูกพัน ต่อองค์การ (Organizational commiment) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์การของการประปาส่วนภูมิภาค โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมไว้ที่ 1,463 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มช่อยคือ กลุ่มสำนักงานใหญ่และกลุ่มในส่วนภูมิภาค แล้วจึงใช้ แบบสอบถามซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะส่งไปถึงกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 338 หน่วยงาน ทั่วประเทศ โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นประกอบกับการกำหนดขนาคตามสัดส่วน จากนั้นจึงนำ ข้อมูลซึ่งได้รับการคัดกรองแล้วจำนวน 996 ชุด คิดเป็นร้อยละ 68.08 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มาวิเคราะห์ผ่านโมเดลสมการ โครงสร้างโดยโปรแกรมทางสถิติ ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นบ่งชี้ว่า ตัวแบบสมการ โครงสร้างที่ใ ช้มีความกลมกลืนกับข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นอย่างดี ผลการวิเคราะห์ ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 1) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไม่มีอิทธิพลต่อผลการ ปฏิบัติงานในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ในระดับแยกช่อยปรากฏว่าทั้งผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล (Individual performance) และผลการคำเนินงานระดับองค์การ (Organizational performance) ต่างได้รับอิทธิพลจากระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยส่งผลทางบวกต่อผลการดำเนินงาน ระดับองค์การ แต่กลับส่งผลทางลบต่อผลการปฏิบัติงานระดับบุดคล 2) ระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงานกับวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 3) ระบบการบริหารผลการ ปฏิบัติงานไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ 4) วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อความผูกพัน ต่อองค์การในระดับสูง 5) วัฒนธรรมองค์การส่งอิทธิพลทางอ้อมถึงผลการปฏิบัติงานผ่านความ ผูกพันต่อองค์การ และ 6) ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ โมเคล สมการโครงสร้างตามกรอบวิจัยและข้อสมมติฐานหลักมีอำนาจในการทำนายหรืออธิบายความ แปรปรวนของผลการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การที่ร้อยละ 87 และ 39 ตามลำคับth
dc.format.extent298 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.103
dc.identifier.otherb191177th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6115
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherวัฒนธรรมองค์การth
dc.subject.otherการประปาส่วนภูมิภาคth
dc.subject.otherการประปาส่วนภูมิภาค -- การบริหาร
dc.subject.otherความผูกพันต่อองค์การth
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคth
dc.title.alternativeThe association among performance management system, organizational culture, organizational commitment and performance in the provincial waterworks authorityth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191177.pdf
Size:
19.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections