บทบาทของพัฒนานิเทศก์ในทัศนะของพัฒนากร

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorดำริ วัฒนสิงหะth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:32Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:32Z
dc.date.issued1966th
dc.date.issuedBE2509th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะทราบว่าการปฏิบัติงานของพัฒนานิเทศก์ปัจจุบันถูกต้องและเหมาะสมกับบทบาทที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาจากทัศนะของพัฒนากรเอง และเพื่อทราบความรู้สึกของพัฒนากรที่มีต่อพัฒนานิเทศก์และการนิเทศก์งาน ในการศึกษาเรื่องนี้ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตเฉพาะพัฒนานิเทศก์ตรีเท่านั้น จากการศึกษาปรากฎว่า อำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการมีอิทธิพลมากต่อการปฏิบัติราชการ พัฒนากรส่วนใหญ่เข้าใจว่าพัฒนานิเทศก์มีส่วนร่วมในการใช้อำนาจบ้างโดยการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นไปจึงมีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติตาม แต่ผลก็ปรากฎว่าพัฒนากรเชื่อฟังและปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เช่น พัฒนากรอำเภอ นายอำเภอ และพัฒนากรจังหวัดมากกว่าพัฒนานิเทศก์ สิ่งนี้อาจเป็นผลเสียเพราะเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีความรู้ด้านวิชาการและความชำนาญในการถ่ายทอดเช่นพัฒนานิเทศก์ ในเรื่องฐานะของพัฒนานิเทศก์นับว่าเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความนับถือในหมู่พัฒนากร ควรจะได้หาทางส่งเสริมให้พัฒนานิเทศก์มีฐานะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานให้สูงขึ้น ทัศนะของพัฒนากรที่มีต่อการใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ และลักษณะผู้นำในการปฏิบัติงานของพัฒนานิเทศก์เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งต่อความสำเร็จของระบบการนิเทศก์งานพัฒนาชุมชน แต่จากผลการศึกษาปรากฎว่า พัฒนานิเทศก์ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจดีพอเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคของมนุษยสัมพันธ์และลักษณะผู้นำ ทำให้พัฒนากรมีความรู้สึกศรัทธาและเชื่อถือน้อยกว่าที่ควร สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงบทบาทของงาน ทำให้เกิดความรู้สึกในหมู่พัฒนากรส่วนใหญ่ว่า พัฒนานิเทศก์ ไม่จำเป็นสำหรับงานth
dc.description.abstractในตอนท้ายของวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนได้เสนอแนะข้อแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ประการ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น คือ ปัญหาเกี่ยวกับ อำนาจ ฐานะ การใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ และบทบาทของพัฒนานิเทศก์ ตามความเห็นของพัฒนากร.th
dc.format.extent136 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1144th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccHF 5549.5 .R5 ด217th
dc.subject.otherพัฒนานิเทศก์th
dc.subject.otherพัฒนากรth
dc.titleบทบาทของพัฒนานิเทศก์ในทัศนะของพัฒนากรth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b9062.pdf
Size:
3.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections