การจัดการขยะฐานศูนย์ : กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

dc.contributor.advisorวิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorรุ่งกิจ บูรณ์เจริญth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:26:52Z
dc.date.available2014-05-05T09:26:52Z
dc.date.issued2011th
dc.date.issuedBE2554th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของนักเรียนโรงเรียน จอมพระประชาสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ เพื่อประยุกต์การจัดการ ขยะฐานศูนย์ และศึกษาผลสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดกา รขยะฐานศูนย์ ที่นำไป ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะฐานศูนย์ ใน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอยางนักเรียนจำนวน 335 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้อ านวยการ และอาจารย์การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ F-test ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน พบว่า มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะอยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ การจัดการขยะในภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง และพฤติกรรมการจัดการขยะฐานศูนย์ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง สำหรับ กลุ่มตัวอยางอาจารย์ พบว่า ได้รับความรู้จากสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และการฟังจากการบอกเล่าและเห็นด้วยกับโครงการขยะฐานศูนย์ว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ จัดการขยะฐานศูนย์ของนักเรียนที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นที่กาลังศึกษา ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ ความร่วมมือของนักเรียนใน การจัดการขยะฐานศูนย์ ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์ของผู้อำนวยการและอาจารย์ประจำชั้น ผลประโยชน์ของโรงเรียนที่จะได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย์ การบังคับใช้กฎระเบียบ/ มาตรการในด้านการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน การประยุกต์หลักการจัดการขยะฐานศูนย์ ในขั้นตอน “กลางทาง” จะเป็นการดำเนินโครงการธนาคารขยะยิ้ม โดยผลจากการสำรวจปริมาณขยะ พบว่า ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 14.16 และจากการศึกษาความพึงพอใจในโครงการธนาคาร ขยะยิ้ม พบว่า นักเรียน และอาจารย์มีความพึงพอใจในโครงการเฉลี่ยในระดับมาก และเกือบร้อยละ 100 ของนักเรียน และอาจารย์มีความพึงพอใจในระดับมาก ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการขยะฐาน ศูนย์ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้แก่การขาดความร่วมมือจากนักเรียนภายในโรงเรียน รองลงมาขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน ขาดอุปกรณ์ในการจัดการขยะฐานศูนย์ เช่น ถัง ขยะสีต่าง ๆ ไว้ในการคัดแยก การขาดความรู้/ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดเงินทุน/งบประมาณ และบุคลากรในการจัดการขยะฐานศูนย์ ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะ ฐานศูนย์ ได้แก่ ควรสนับสนุนการทำกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นระหว่างเพศชาย กับเพศหญิง ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นแกนนำในการริเริ่ม ทำโครงการต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจในการทำประโยชน์ให้แก่โรงเรียน อาจารย์ผู้สอนควรเน้นการ เรียนรู้ให้กับนักเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ควบคู่กับการ ปฏิบัติ/การทำกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายโดยจัดให้นักเรียนทุกห้องได้มีโอกาส นำเสนอข่าวสารต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางth
dc.format.extent14, 149 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2011.45
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1994th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccTD 789 .T52S95 ร42 2011th
dc.subject.otherการจัดการขยะth
dc.subject.otherการกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชนth
dc.titleการจัดการขยะฐานศูนย์ : กรณีศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์th
dc.title.alternativeZero waste management : a case study of Chomphraprachasan School, Chomphra District, Surin Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b171602.pdf
Size:
13.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections