ระบบราชการไทยกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการด้านการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

dc.contributor.advisorอุทัย เลาหวิเชียร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorประยงค์ เต็มชวาลาth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:15:42Z
dc.date.available2014-05-05T09:15:42Z
dc.date.issued1992th
dc.date.issuedBE2535th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535.th
dc.description.abstractการวิจัยในกรณีนี้ เป็นความพยายามที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าองค์การระบบราชการ จะมีส่วนสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลอย่างไรบ้างกับความสำเร็จหรือล้มเหลวของการพัฒนาชนบทไทย กรอบแนวความคิดสำหรับการวิจัยในที่นี้คือ ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการนำนโยบายการพัฒนาชนบทไปสู่การปฏิบัตินั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของข้าราชการในการบริหารการพัฒนาชนบท ทั้งนี้การศึกษาถึงศักยภาพขององค์การระบบราชการ รวมทั้งทิศทางและแนวโน้มพฤติกรรมของข้าราชการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะขึ้นอยู่กับทัศนคติของข้าราชการที่มีต่อการบริหารการพัฒนาชนบทด้วย.th
dc.description.abstractผลการวิจัยครั้งนี้ได้พิสูจน์ยืนยันอย่างชัดเจนว่า องค์การระบบราชการนับเป็นกลไกที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารการพัฒนาชนบทของประเทศ การนำนโยบายการพัฒนาชนบทไปสู่การปฏิบัติจะประสบกับความสำเร็จหรือล้มเหลว ขึ้นอยู่กับองค์การระบบราชการเป็นสำคัญ ซึ่งจะครอบคลุมตัวแปรทั้งในด้านโครงสร้างองค์การ ระบบและกระบวนการบริหารจัดการและตัวบุคคลที่เป็นข้าราชการ งานวิจัยครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จของการพัฒนาชนบทไทยได้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยเกี่ยวกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของข้าราชการมากกว่า ด้านโครงสร้างองค์การหรือระบบและกระบวนการบริหารจัดการขององค์การ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ภายใต้โครงสร้างองค์การและกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เอื้อต่อสัมฤทธิผลของการพัฒนาชนบทเท่าที่พึงจะเป็นth
dc.description.abstractข้อค้นพบที่สำคัญที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของข้าราชการนั้นสามารถอธิบาย หรือบ่งบอกถึงคุณลักษณะสำคัญพื้นฐานของข้าราชการที่น่าจะก่อให้เกิดสัมฤทธิผลของการบริหารการพัฒนาชนบทไทย ปัจจัยภูมิหลังที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นผู้ที่ยังครองความเป็นโสด บิดา-มารดามีเชื้อชาติไทยและมีอาชีพรับราชการมาก่อน การเป็นผู้มีภูมิลำเนาถิ่นเกิดในชนบทหรือนอกเขตกรุงเทพมหานคร การมีอาวุโสทางอายุและอัตราเงินเดือนแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงเสมอไป ข้อค้นพบอื่น ๆ นำไปสู่ข้อเสนอแนะที่ว่านอกเหนือจากการสรรหาและพัฒนาข้าราชการให้มีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว การพัฒนาสมรรถภาพทางการบริหารและการปฏิรูปโครงสร้างองค์การระบบราชการไทย ยังเป็นสิ่งจำเป็นและพึงกระทำอย่างยิ่ง โดยเฉพาะระบบการกระจายอำนาจ และการลดลำดับขั้นของสายการบังคับบัญชา เน้นการแบ่งแยกงานกันทำอย่างเหมาะสม และเพิ่มความมีเหตุมีผลให้กับองค์การระบบราชการ ขณะเดียวกันการลดกฎเกณฑ์และระเบียบทางราชการ รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่สมควรกระทำโดยเร่งด่วนต่อไป.th
dc.format.extentก-ฐ, 188 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.1992.11
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/929th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccJQ 1745 .A1 ป17รบth
dc.subject.otherระบบราชการ -- ไทยth
dc.subject.otherข้าราชการพลเรือน -- ไทยth
dc.titleระบบราชการไทยกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการด้านการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขth
dc.title.alternativeThai bureaucratic organization, government officials' behavior & attitudes toward rural development : a case study of the Ministry of Public Healthth
dc.typetext--thesis--doctoral thesisth
mods.genreDissertationth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineการบริหารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelDoctoralth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-diss-b7026.pdf
Size:
2.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text