ความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ที่มีต่อสถาบันการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

dc.contributor.advisorเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์th
dc.contributor.authorสิริธิดา เสาหงษ์th
dc.date.accessioned2022-03-16T10:46:57Z
dc.date.available2022-03-16T10:46:57Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วทม. (สถิติประยุกต์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษามิติของความผูกพันที่มีต่อสถาบันการศึกษา ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2) เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันที่ มีต่อสถาบันการศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในปัจจัย ขับเคลื่อนความผูกพันที่มีต่อความผูกพันที่มีต่อสถาบันการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ จากนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา จำนวน 300คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความ ศรัทธา และด้านความทุ่มเทและจงรักภักดีซึ่งโดยรวมนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ เชิงบวก และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความผูกพันต่อสถาบันด้านความศรัทธา มีความผูกพันอยู่ในระดับดีกว่าความผูกพันต่อสถาบันด้านความทุ่มเทและจงรักภักดีระดับความพึงพอใจ โดยรวมนักศึกษามี ความคิดเห็นอยู่ในเชิงบวก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยขับ เคลื่อนความผูกพันด้าน เพื่อนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ สูงสุด รองลงมาคือด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และด้านอาคารสถานที่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด และอิทธิพลของความพึง พอใจในปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันที่มีต่อความผูกพันที่มีต่อสถาบนัการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันด้านเพื่อน ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านอาคารสถานที่ มีอิทธิพลอย่างมากต่อความผูกพันที่มีต่อสถาบันการศึกษา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05th
dc.format.extent90 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.93
dc.identifier.otherb191868th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5671th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherความผูกพันth
dc.subject.otherสถาบันการศึกษาth
dc.titleความผูกพันของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ที่มีต่อสถาบันการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาth
dc.title.alternativeEngagement towards educational institution of graduate studentsth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191868.pdf
Size:
2.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
Collections