มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

dc.contributor.advisorปุ่น วิชชุไตรภพth
dc.contributor.authorโสภาพร ศรนุวัตรth
dc.date.accessioned2020-03-13T07:22:32Z
dc.date.available2020-03-13T07:22:32Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ โดยทำการศึกษาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ที่จะจัดทำเป็นกฎหมายแม่บทให้มีความสมบูรณ์ ศึกษาเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำ สำหรับเป็นแนวทางในการกำหนดเป็นกฎหมายต่อไป ตลอดจนศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันth
dc.description.abstractจากการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาและ “ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น” เช่นการจัดการ การดูแลและการอนุรักษ์และการควบคุมและการกำหนดความรับผิด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กร กระจายอำนาจปกครอง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูและของราชการส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรกำกับดูแล ในเรื่องของกฎหมาย หากได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย มีบทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยหน่วยงานผู้รักษากฎหมายนั้น นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำยังมีความซ้ำซ้อน ไม่ครอบคลุมและขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง จึงท้าให้ขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กับหน่วยงานต่าง ๆth
dc.description.abstractส่วนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ที่จะใช้เป็นกฎหมายแม่บทของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีนั้นเนื่องจากยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงมีความจ้าเป็นต้องเร่งรัดในการ จัดทำขึ้น โดยมีสาระสำคัญในบทบัญญัติให้ชัดเจน ในด้านกรรมสิทธิ์ในน้ำ สิทธิในการใช้น้ำของเอกชนการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ำโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550th
dc.description.abstractในด้านการจัดเก็บค่าน้ำ จากการศึกษาพบว่าในต่างประเทศได้มีการจัดเก็บค่าน้ำกับผู้ใช้น้ำใน ทุกกิจกรรม แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บค่าน้ำอย่างจริงจัง ดังนั้นเมื่อรัฐต้องลงทุนด้วย งบประมาณเป็นจำนวนมากจึงควรมีการเก็บค่าน้ำกับผู้ที่ใช้น้ำตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจโดยใช้หลักที่ว่า “ผู้ใช้ต้องเป็นผู้จ่าย ” เพื่อจะได้น้ำไปบัญญัติไว้ในกฎหมายแม่บทที่จัดท้าขึ้นต่อไปth
dc.format.extent212 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb190063th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/4728th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นth
dc.subject.otherการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติth
dc.subject.otherการอนุรักษ์น้ำth
dc.subject.otherน้ำ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth
dc.titleมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นth
dc.title.alternativeLegal measures of using and protection of water resources of the local administrationth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b190063.pdf
Size:
2.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections