แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

dc.contributor.advisorแสงแข บุญศิริth
dc.contributor.authorโชติมา ดีพลพันธ์th
dc.date.accessioned2023-01-26T07:00:50Z
dc.date.available2023-01-26T07:00:50Z
dc.date.issued2022th
dc.date.issuedBE2565th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (กจ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2565th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมในชุมชนบ้านไผ่หูช้าง 2) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง และ3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณได้ศึกษากับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าเยี่ยมชมชุมชนบ้านไผ่หูช้าง จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ T-Test และ One-way ANOVA และทำการศึกษาระดับความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวตามองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ด้วยการวิเคราะห์ความสำคัญและประสิทธิภาพ( Important Performance Analysis: IPA) เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 25 คน คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชนบ้านไผ่หูช้าง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการในพื้นที่ชุมชน สัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบองค์รวมตามองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวทั้ง 6 ด้าน ใช้การวิเคราะห์แก่นสาระเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินการจัดการในด้านต่างๆตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวังโดยรวมทุกด้านขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเป็นรายด้านโดยเรียงมากไปหาน้อย พบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยว และด้านการบริการเสริมทางการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่พักแรม และด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง  ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นด้านที่มีค่าระดับการรับรู้ต่ำสุด และอยู่ใน Quadrants A (Concentrate Here) ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง ที่ต้องให้ความสำคัญและหาวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงในด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยเร่งด่วนและผลการศึกษาเชิงคุณภาพด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนมีความเห็นตรงกันว่ากิจกรรมที่จัดไว้สำหรับนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเท่าที่ควรจึงจำเป็นต้องหาแนวแก้ไข ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง ทั้ง 6 ด้านตามองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวth
dc.description.abstractThe objectives of the research entitled “Guidelines for Community Based Tourism Management approach: Case study of Ban Phai Hu Chang Community, Banglen, Nakhonpathom”, 1) to study tourists’ demographic characteristics that affect the tourist’s expectations and perceptions in Ban Phai Hu Chang Community, 2) to assess the potential of community-based Tourism Management at Ban Phai Hu Chang, 3) to propose guidelines for the development of community-based tourism in Ban Phai Hu Chang community. A mixed research method was used into this study. The quantitative study was conducted with Thai tourists visiting Ban Phai Hu Chang community. using questionnaire as a research tool for data collection from 400 tourists. The data were analyzed by  descriptive statistics included frequency, percentage, mean and standard deviation and T-test, One-way ANOVA. The level of tourists' expectations and perceptions of tourists according to the 6As tourism components was studied and the data were analyzed by the technique of Importance Performance Analysis (IPA). For the completeness of the content, the researcher also conducted a qualitative study by using an in-depth Interview with the local community groups who involved in CBT and local government officials who involved in tourist facilities and community tourism development plans in accordance to the potential of tourism management in Ban Phai Hu Chang community with 6As Theory, analyzed by Thematic Analysis and management in various fields according to the criteria for the development of community-based tourism in Thailand. The results of the study found that the overall level of expectation appeared the highest level. For the perception, it was found that the overall level of perception appeared the high level. When this was considered and put in order from high to low, a high level were Attraction and Ancillary services. Most were 4 dimensions which were at a moderate level respectively as follows: Amenities, Accessibilities, Accommodation and Activities. Quadrant A (Concentrate Here) consists of Activities. This component should be immediately considered for enhancing perceived on tourism destination in Ban Phai Hu Chang Community. Finding of this study could be analyzed to guidelines and development in 6 approaches according to tourism components.th
dc.format.extent318 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb214777th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6266th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectชุมชนบ้านไผ่หูช้างth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherการท่องเที่ยวโดยชุมชน -- ไทย -- นครปฐมth
dc.subject.otherการท่องเที่ยว -- การจัดการ -- ไทย -- นครปฐมth
dc.titleแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม th
dc.title.alternativeGuidelines for community based tourism management approach : case study of Ban Phai Hu Chang Community, Banglen, Nakhonpathomth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะการจัดการการท่องเที่ยวth
thesis.degree.disciplineการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameการจัดการมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214777.pdf
Size:
5.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections