สถาบันผู้นำและการปกครองตัวเองของชาวเขาเผ่าแม้ว : บทศึกษาเฉพาะกรณีแม้วที่บ้านขุนสถาน อำเภอน้อย จังหวัดน่าน

dc.contributor.advisorฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorภักดี ชมภูมิ่งth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:39Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:39Z
dc.date.issued1967th
dc.date.issuedBE2510th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงรูปลักษณะของการปกครองตนเองของชาวเขาเผ่าแม้ว ที่มาของอำนาจในการปกครอง ผู้ที่ใช้อำนาจในการปกครอง สถานะของหัวหน้าเผ่า ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ในการปกครองและฐานะทางการปกครองของประชาชนชาวแม้ว รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองของพวกชาวเขา โดยมุ่งพิจารณาในด้านสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ศาสนา ลัทธิความเชื่อ และความสัมพันธ์ระหว่างแม้วกับบุคคลภายนอก ตลอดจนความสัมพันธ์ในระหว่างแม้วในหมู่บ้านเดียวกันควบคู่กันไป การที่ผู้เขียนเลือกศึกษาชาวเขาเผ่าแม้ว เพราะชาวเขาเผ่าแม้วมีความสำคัญทางการเมืองมากที่สุดและเป็นชาวเขาที่มีจำนวนมากเป็นที่ 2 ในประเทศไทย ประมาณถึงห้าหมื่นคนth
dc.description.abstractจากการศึกษาปรากฏว่าสังคมแม้วเป็นอิสระในการปกครองตนเองบ้าง และมีสถาบันผู้นำที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจเป็นสำคัญ อำนาจในการปกครองตนเองในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นของแม้วมีลักษณะคล้ายอำนาจบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ รวมอยู่ทั้ง 3 ลักษณะ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากพวกแม้ว คือ ปัญหาเรื่องเชิ้อชาติ คนเหล่านี้มีหน้าตาและวัฒนธรรมหลายอย่างคล้ายจีน ซึ่งเปิดช่องให้คอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกซึมได้ง่าย ผู้เขียนได้เสนอข้อแก้ไขทั้งระยะยาว และระยะสั้นไว้ตอนท้ายบท อีกปัญหาหนึ่ง คือ เรื่องฝิ่น ควรจะได้ปราบปรามโดยสิ้นเชิงแล้วส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเมืองหนาวแทน ซึ่งก็จะมีปัญหาอื่นตามมา เช่น ปัญหาเรื่องตลาด ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนทัศนคติ นอกจากปัญหาเหล่านี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและความเชื่อถือ ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนในแสนเดียวกัน ปัญหาเรื่องฐานะของสตรี และปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มอาวุโสของแสน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ผู้เขียนได้เสนอแนะข้อแก้ไขต่าง ๆ ไว้แล้วทั้งสิ้นth
dc.format.extentxii, 81, 43 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1177th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccDS 569 ภ111th
dc.subject.otherชาวเขา -- ไทย -- น่านth
dc.subject.otherม้ง -- ไทย -- น่านth
dc.titleสถาบันผู้นำและการปกครองตัวเองของชาวเขาเผ่าแม้ว : บทศึกษาเฉพาะกรณีแม้วที่บ้านขุนสถาน อำเภอน้อย จังหวัดน่านth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b6642.pdf
Size:
2.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections