ผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

dc.contributor.advisorเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุวิมล จีระทรงศรีth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:31Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:31Z
dc.date.issued2009th
dc.date.issuedBE2552th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009th
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะนิสัยในการเรียนของนักเรียนที่จะสอบเข้า มหาวิทยาลัยและศึกษาผลสัมฤทธ์ของการกวดวิชาที่มีต่อการสอบผ่านเข้าคณะ/สถาบันอุดมศึกษา ของรัฐที่ต้องการ โดยใช้ตัวอย่างนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 228 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นสองขั้น และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยในการเรียน การเรียนกวดวิชาและ ผลการสอบคัดเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีปัจจัย เดียวการทดสอบแบบไค้กําลังสองและการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะนิสัยในการเรียนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการสอบ คัดเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นอันดับหนึ่งอย่างมีนัยสําคัญ แต่เมื่อจําแนกลักษณะนิสัย ในการเรียนออกเป็นองค์ประกอบด้านการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลาและด้านวิธีการทํางาน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ทั้งกับการเรียนกวดวิชาและผลการสอบคัดเลือก ฯ นอกจากนี้ยังพบว่า การอ่าน หนังสือล่วง หน้าก่อนเข้าเรียน เป็นรื่องเดียวในด้านวิธีการทํางาน ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ กับการเรียนกวดวิชา และการมีเทคนิคการอ่านหนังสือและเทคนิคการจําเป็นเรื่องเดียวในด้าน วิธีการทํางานที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบคัดเลือกเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นอันดับ หนง การศึกษาผลการสอบคัดเลือกฯ มีความสัมพันธ์กับการเรียนกวดวิชาอย่างมีนัยสําคัญ โดยผู้ที่ เรียนกวดวิชามีโอกาสสอบได้คณะ/มหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียนสูงกว่าผู้ที่ไม่เรียนกวดวิชา 10.800 เท่า อย่างไรก็ตาม ผลการสอบคัดเลือกฯ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วย ได้แก่ประเภทของโรงเรียนที่จบการศึกษาและการมีเทคนิคการอ่านและเทคนิคการจํา ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี้มีหลายประการ ได้แก่นักเรียนควรสร้างลักษณะนิสัย เดินในเรื่องการมีเทคนิคการอ่านและเทคนิคการจํา โรงเรียนและครูควรมีการพัฒนาคุณภาพการ สอน ช่วยเหลือและส่งเสริมการสร้างลักษณะนิสัยในการเรียนที่ดีให้แก่นักเรียน และท้ายที่สุด ขอบเขตและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบเข้าต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาth
dc.format.extent13, 115 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/557th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาth
dc.subject.lccLB 2353 ส47 2009th
dc.subject.otherนักเรียน -- การสอบth
dc.subject.otherนักเรียน -- พฤติกรรมth
dc.subject.otherการสอนเสริมth
dc.titleผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐth
dc.title.alternativeEffectiveness of tutorial and admission to public universityth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b162687.pdf
Size:
8.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections