การศึกษาทัศนวิสัยระยะยาวในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา

dc.contributor.advisorภัคพงศ์ พจนารถth
dc.contributor.authorลัดดา ทะสะโสth
dc.date.accessioned2023-01-16T10:18:46Z
dc.date.available2023-01-16T10:18:46Z
dc.date.issued2022th
dc.date.issuedBE2565th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2565th
dc.description.abstractทัศนวิสัยในการมองเห็นนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตประจำวัน และถือเป็นพารามิเตอร์มาตรฐานทางอุตุนิยมวิทยา ดังนั้นในการศึกษานี้เป็นการศึกษาทัศนวิสัยระยะยาวในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ปริมาณเมฆ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณฝน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทัศนวิสัยรวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่มีผลต่อทัศนวิสัยในประเทศไทย โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิประกอบด้วยข้อมูลทัศนวิสัย ข้อมูลเมฆ ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ และข้อมูลปริมาณน้ำฝน ราย 3 ชั่วโมง ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2552 – 2561) จำนวน 43 สถานี (ตัวแทนจากทุกภูมิภาคในประเทศไทย) และวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์จากค่า Rescaling (min-max normalization) ของทัศนวิสัยกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลักษณะแปรผันประจำวัน (Diurnal Variation) ของทัศนวิสัยในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา มีลักษณะและความสัมพันธ์ของการแปรผันในรอบวันที่สอดคล้องกัน พบว่าความชื้นสัมพัทธ์มีความสัมพันธ์กับทัศนวิสัยในรอบวันมากที่สุด และส่งผลทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำลง เมื่อเทียบกับปริมาณเมฆ และปริมาณน้ำฝน อาจเนื่องจากในรอบวัน 24 ชั่วโมง ความชื้นสัมพัทธ์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดรอบวัน โดยปัจจัยที่มีผลต่อความชื้นสัมพัทธ์ในรอบวันหลักๆ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศประจำวัน ลักษณะทางกายภาพพื้นที่ที่ตรวจวัด และเวลาในการตรวจวัด ในขณะที่ลักษณะรายฤดูกาล (Seasonal Variation) ของทัศนวิสัยในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา พบว่า ความสัมพันธ์รายฤดูกาลของทัศนวิสัยในแต่ละภาคในประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน โดยที่ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของทัศนวิสัยกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา คือ ภูมิประเทศ และฤดูกาล ทั้งนี้ยังรวมถึงปัญหาไฟป่า และการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งทำให้มีปริมาณฝุ่น หมอกควันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภาคพื้นทวีป ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีความสัมพันธ์ของทัศนวิสัยกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในทิศทางที่แปรผันตรง กล่าวคือในช่วงของช่วงหน้าแล้งหรือฤดูร้อนจะมีความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณฝนต่ำ ประกอบกับการเกิดปัญหาไฟป่า และการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม จึงส่งผลให้ทัศนวิสัยต่ำ ในขณะที่บริเวณภาคใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ทำให้มีความชื้นสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสูงตลอดทั้งปี ประกอบกับเป็นภูมิภาคที่ติดทะเล และได้รับผลกระทบจากลมมรสุม ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทัศนวิสัย กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยามีความสัมพันธ์ในทิศทางที่แปรผกผันen
dc.description.abstractVisibility is an important factor in our daily life and visibility is considered a standard meteorological parameter. The objective was to study the Long-Term Characteristic of Visibility in Thailand and Its Related Meteorological Factors. A research study of secondary data consisting of visibility data, cloud data, relative humidity data and rainfall data for a weather 3 hours for 10 years (2009 - 2018) of 43 stations (from all regions in Thailand). To study the variation and analyze the correlation by using the Rescaling (min-max normalization) analysis of visibility and meteorological factors. The results of the study that the diurnal variation and diurnal correlation of visibility and meteorological factors were consistent. Relative humidity has the greatest impact on changes in visibility diurnal variation and this results in low visibility because of the 24-hour variations of the relative humidity and light scattering of aerosols depends on ambient relative humidity since hygroscopic particles absorb significant water at high relative humidity. The factor affecting relative humidity and cloud was air temperature, diurnal variation of pressure, physical characteristics of measurement area and measurement time. The seasonal variation and seasonal correlation of visibility and meteorological factors in each region was different. The main factors affecting the correlation of visibility and meteorological factors are topography and seasons. This also includes forest fires and burning in agricultural areas. The problem of forest fires and burning in agricultural areas is a factor contributing to an increase in the amount of dust and smog. Especially in areas in the upper part of the country which has mostly continental areas such as the North, the Northeast, the Central and the East. There is a correlation of visibility with meteorological factors in the direction variation. During the dry season or summer, there is low relative humidity and low precipitation. During the dry season or summer, there is low relative humidity and low rainfall, including the occurrence of forest fires and burning in agricultural areas resulting in low visibility. While the southern region of the country. This is an area with precipitation is abundant all year, In the Southern region which is maritime characteristic the humidity is relatively higher, and the southern region is under the influence of monsoon winds of seasonal, resulting the correlation of visibility with meteorological factors there is a correlation in the inverse direction variation.th
dc.format.extent292 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2022.2
dc.identifier.otherb214770th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6166
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsNational Institute of Development Administration
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectทัศนวิสัยth
dc.subjectความชื้นสัมพัทธ์th
dc.subject.otherอุตุนิยมวิทยาth
dc.titleการศึกษาทัศนวิสัยระยะยาวในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาth
dc.title.alternativeLong-term characteristic of visibility in Thailand and its related meteorological factorsth
dc.typetext--thesis--master thesisen
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineการจัดการสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214770.pdf
Size:
28.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections