การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงานธนาคาร

dc.contributor.advisorบังอร โสฬสth
dc.contributor.authorณัฐาพร จริยะปัญญาth
dc.date.accessioned2016-10-07T02:47:48Z
dc.date.available2016-10-07T02:47:48Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและการฝังลึกในงาน ที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานระดับปฏิบัติการ 2-7 ของสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามความอยู่ดีมีสุขในองค์การ แบบสอบถามการฝังลึกในงาน และแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ได้รับแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์กลับคืนจำนวน 381 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 70 ของแบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด 550 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบมีลักษณะคละกัน ประกอบด้วยหญิงและชายจำนวนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 57.5 และ 42.5 ตามลำดับ) มีอายุกระจายตั้งแต่ 20 ถึง 50 ปี มีอายุงานในระดับตั้งแต่น้อยกว่า 5 ปีจนถึง 21 ปีขึ้นไป มีตำแหน่งในหลายระดับ ทำงานในแผนกต่างๆ หลากหลายตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้พบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 69) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 59) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 ถึง 30,000 บาท (ร้อยละ 36.7) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบผลสำคัญดังนี้ 1) ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการฝังลึกในงานกับความอยู่ดีมีสุข (r = .803) ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมกับความอยู่ดีมีสุข (r = .723) และระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับการฝังลึกในงาน (r = .760) 2) ผลการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2 = 58.935, CMIN/df = 1.371, p = .053, RMSEA = .031, GFI = .976, CFI = .995) โดยพบว่าการฝังลึกในงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความอยู่ดีมีสุข ( = .93, R2 = .87 ) ในขณะที่ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการฝังลึกในงาน ( = .97, R2 = .95) แต่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความอยู่ดีมีสุข โดยมีการฝังลึกในงานเป็นตัวแปรคั่นกลาง (IE = .90) ผลการวิจัยที่พบดังกล่าวนี้บ่งชี้ความสำคัญของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ โดยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างที่พบผลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า พนักงานที่ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีการฝังลึกในงานมาก และพนักงานที่มีความฝังลึกในงานมากมีความอยู่ดีมีสุขมากตามไปด้วย ทำให้สามารถเสนอแนะเพื่อการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ว่าองค์การควรจัดให้มีการถ่ายทอดทางสังคมให้มาก โดยองค์การอาจจัดให้มีการถ่ายทอดทางสังคม ด้านการฝึกอบรมหรือสัมมนาเทคนิคการทำงาน ด้านนโยบายการพัฒนาพนักงาน ด้านการส่งเสริมสัมพันธภาพในที่ทำงาน หรือด้านการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่าสามารถช่วยเสริมสร้างให้พนักงานมีความฝังลึกในงานเพิ่มขึ้น และเกิดความอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้นตามไปด้วยth
dc.format.extent146 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2013.48
dc.identifier.otherb185012th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/3197th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherวัฒนธรรมองค์การth
dc.subject.otherความพอใจในการทำงานth
dc.subject.otherคุณภาพชีวิตการทำงานth
dc.titleการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงานธนาคารth
dc.title.alternativeStructural relation analysis of organizational socialization, Job embeddedness, and well-being of Bank officersth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b185012.pdf
Size:
2.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections