ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความหลงใหลในงานแบบกลมกลืน

dc.contributor.advisorกฤตกร นวกิจไพฑูรย์th
dc.contributor.authorพิมพ์ลภัส มาแก้วth
dc.date.accessioned2023-01-16T10:19:15Z
dc.date.available2023-01-16T10:19:15Z
dc.date.issued2021th
dc.date.issuedBE2564th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2564th
dc.descriptionในระบบ iThesis ผู้เขียนแจ้งเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล เป็น พลอยนภัส ปัณณธรพรเตชิตth
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับของบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การ ความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนและพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การ ความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนและพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาบทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนในความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษาในกลุ่มพนักงานธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 13 แห่ง และได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 457 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับของบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การ ความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนและพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานอยู่ในระดับสูง 2) บรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ 3) บรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนอย่างมีนัยสำคัญ 4) ความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ และ 5) ความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนมีบทบาทเป็นตัวแปรสื่อแบบบางส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงาน.th
dc.description.abstractThis research aims to 1) study the level of organizational innovation climate, harmonious work passion and innovative work behavior 2) study the relationship between organizational innovation climate, harmonious work passion and innovative work behavior and 3) study the mediating role of harmonious work passion on the relationship between organizational innovation climate and innovative work behavior of Thai commercial bank employees. This quantitative research collected data from 457 employees of 13 Thai commercial banks. The results of this study show that 1) the level of organizational innovation climate, harmonious work passion and innovative work behavior are high 2) Organizational innovation climate is positively related with innovative work behavior 3) Organizational innovation climate is positively related with harmonious work passion 4) Harmonious work passion is positively related with innovative work behavior and 5) Harmonious work passion is partially mediates the relationship between organizational innovation climate and innovative work behavior. th
dc.format.extent141 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2021.56
dc.identifier.otherb214786th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6171th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานth
dc.subjectบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมth
dc.subjectความหลงใหลในงานth
dc.subjectInnovative work behavioren
dc.subjectOrganizational innovation climateen
dc.subjectWork passionen
dc.subjecte-Thesisth
dc.subject.otherพนักงานธนาคารth
dc.subject.otherการทำงาน -- แง่จิตวิทยา
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่งเสริมนวัตกรรมในองค์การกับพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมในการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย: บทบาทการเป็นตัวแปรสื่อของความหลงใหลในงานแบบกลมกลืนth
dc.title.alternativeThe relationship between organizational innovation climate and innovative work behavior of Thai commercial bank employee : the mediating role of harmonious work passionth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b214786.pdf
Size:
3.19 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections