ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต

dc.contributor.advisorวราภรณ์ วนาพิทักษ์th
dc.contributor.authorกรรณิการ์ รอดมาth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:13:45Z
dc.date.available2014-05-05T09:13:45Z
dc.date.issued2013th
dc.date.issuedBE2556th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (น.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเต็ก บนอินเทอร์เน็ต โดยศึกษาวิเคราะห์แนงทางการบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศและกฎหมาย ประเทศไทยตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศ และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาตังกล่าว เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสื่อลามกเต็กบนอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับประเทศไทย จากการศึกษาพบว่พัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาสื่อลามกเด็กบน อินเทอร์เน็ดเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถใช้สื่อตังกล่าวในการเผยแพร่ และเข้าถึงเนื้อหาลา ามกเหล่านี้ ไต้โดยง่าย ทำให้จำนวนของสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีหลากหลาย รูปแบบ ะปัญหาตังกล่าวยังส่งผลก กระทบต่อเด็กและสังคมในหลายด้าน ทั้งนี้เนื่องจากในการบังคับ ใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเต็กของประ ระเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสื่อลามก เคีกบนอินเทอร์เน็ตโตยตรง แต่มึกฎหมายที่ควบคุมสื่อลา มกทั่วไปซึ่งไม่ได้กำหนด เกณฑ์อายุเด็ก นิยามสื่อลามกเต็ก ตลอดจนฐานความผิดและอัตราโทษ นอกจากนั้นยังไม่มีการส่งเสริมให้ใช้ มาตรการอื่นนอกจากมาตรการทางกฎหมายอย่างชัดเจน ทำให้การควบคุมเกิปัญหาและอุปสรรคใน การแก้ปัญหาดังกล่าว แนวทางในการแก้ปัญหาสื่อลามกเต็กบนอินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย ต้องมีบทบัญญัติกฎหมายเพื่อควบคุมสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ตไว้เป็นการเฉพาะโดยมีเกณฑ์อายุ เด็กที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ชัดเจน มีนิยามของสื่อลามกเต็ก รวมถึงฐานความผิดที่ เกี่ยวกับสื่อลามกเด็กอย่างครอบคลุมและมีอัตราโทษที่เหมาะสม ตลอดจนการเยียวยาแก่เต็ก ผู้เสียหาย และควรส่งเสริมมาตรการอื่นนอกจากมาตรการทางกฎหมาย เช่น กรกลั่นกรองเนื้อหาที่ ไม่เหมาะสม การปิดกั้น การฝ้ระวัง หรือการรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน รวมถึงความร่วมมีอระหว่างประเทศ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้นth
dc.format.extent239 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb180771th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/730th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.titleปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ตth
dc.title.alternativeLegal problems on the enforcement of child pornography on the internetth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิติศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameนิติศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b180771.pdf
Size:
11.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections