การประมาณค่าที่เก็บไม่ได้ในการสำรวจด้วยตัวอย่าง

dc.contributor.advisorประชุม สุวัตถี, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorภาคย์ สิทธิผกาผลth
dc.date.accessioned2014-05-05T08:55:09Z
dc.date.available2014-05-05T08:55:09Z
dc.date.issued2012th
dc.date.issuedBE2555th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (สถิติ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012th
dc.description.abstractงานวิจัยนี้เสนอการเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าที่เก็บไม่ได้ 3 วิธีในการสำรวจด้วยตัวอย่าง โดยการจำลองประชากร ขนาด 5,000 หน่วย มีตัวแปรที่ศึกษา Y และตัวแปรช่วย X 6 ตัว มี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Y อยู่3 ระดับคือระดับต่ำ ระดับปานกลางและระดับสูง โดย ใช้โปรแกรมอาร์ สุ่มตัวอย่างซ้ำ 1,000 ครั้งจากแต่ละประชากรให้มีขนาดเล็กขนาดกลางและขนาด ใหญ่สุ่มค่าสังเกต Y ในตัวอย่างทิ้ง 5, 10, 15 และ20 เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นค่าที่เก็บรวบรวมไม่ได้ ประมาณค่า Y กลับคืนโดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต่ำสุด และวิธีค่าเฉลี่ย นำค่า Y ที่มี อยู่และที่ประมาณค่าได้ไปหาค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณ ผลการศึกษา พบว่า วิธีประมาณค่าที่เก็บไม่ได้ 3 วิธีในการสำรวจด้วยตัวอย่าง โดยวิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น วิธีระยะห่างต่ำสุด และวิธีค่าเฉลี่ยค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณมีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดตัวอย่าง และร้อยละของข้อมูลที่สูญหายเพิ่มขึ้น วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้น ให้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณต่ำสุด และวิธีค่าเฉลี่ยให้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ของตัวประมาณสูงสุด เมื่อตัวแปร Y และตัวแปร X 6 ตัว มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับ ปานกลางและระดับสูง เมื่อตัวแปร Y และตัวแปร X 6 ตัว มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับต่ำ วิธีการถดถอยพหุเชิงเส้นให้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณต่ำสุด และวิธีประมาณแบบ วิธีระยะห่างต่ำสุดให้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันของตัวประมาณสูงสุดth
dc.format.extent64 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2012.30
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/467th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.otherการวิเคราะห์การถดถอยth
dc.titleการประมาณค่าที่เก็บไม่ได้ในการสำรวจด้วยตัวอย่างth
dc.title.alternativeImputation methods in sample surveyth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะสถิติประยุกต์th
thesis.degree.disciplineสถิติth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ)th
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b178495.pdf
Size:
4.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections