กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของร้านค้าในอินสตาแกรม แบบไม่มีหน้าร้าน ทัศนคติและพฤติกรรม ของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

dc.contributor.advisorวรัชญ์ ครุจิตth
dc.contributor.authorธนาภรณ์ ดาววิจิตรth
dc.date.accessioned2023-12-12T07:16:16Z
dc.date.available2023-12-12T07:16:16Z
dc.date.issued2024th
dc.date.issuedBE2567th
dc.description.abstractงานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นในการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของร้านค้าในอินสตาแกรมแบบไม่มีหน้าร้าน และทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อเป็นแนวทางศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดจากร้านค้าในอินสตาแกรม อีกทั้งเป็นการศึกษาแนวทางเนื้อหาในการสื่อสารของร้านค้าในอินสตาแกรมแบบไม่มีหน้าร้านให้มีประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มประชากรที่ศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มร้านค้าและกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มร้านค้าจะเป็นร้านค้าที่ขายของในอินสตาแกรมแบบไม่มีหน้าร้านแบ่งเป็นขนาด S M L  โดยยึดจากยอดผู้ติดตามและการนำเสนอสินค้าอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5 ร้าน ส่วนกลุ่มผู้บริโภค คือเพศหญิงอายุ 25-34 ปี จำนวน 10 คน และศึกษาจากเอกสาร โดยใช้ช่วงระยะเวลาศึกษาคือช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ 2564 - พฤษภาคม พ.ศ.2565 รวมระยะเวลา 6 เดือนและสัมภาษณ์ ตั้งแต่มิถุนายน-กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลา 2 เดือน ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของร้านค้าในอินสตาแกรมแบบไม่มีหน้าร้าน ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบ 7P’s ซึ่ง P ที่ทางร้านค้าและผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดคือ P Product คือด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการสื่อสารในอินสตาแกรม 4 รูปแบบ ได้แก่ ภาพ, วิดีโอ (Reels), Story, Hashtags  ซึ่งรูปแบบที่ร้านค้าใช้มากที่สุดเป็นรูปภาพ ซึ่งผู้บริโภคมีทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยปัจจัยการตัดสินใจมาจากปัจเจกบุคคล ทั้งนี้กลุ่มร้านค้าจึงต้องวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ TPEB เพื่อนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและออกแบบรูปแบบเนื้อหาสินค้าในอินสตาแกรมแบบไม่มีหน้าร้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นth
dc.description.abstractThis research aims to study the Marketing Communication Strategies of Instagram Stores Without Actual Stores and Consumers’ Attitude and Behavior in Purchase Decision to guide to study and analyze marketing communication strategies of marketing communication strategies to design content on Instagram effectively. This qualitative research uses in-depth interviews. The subject studied was divided into two groups, the store group, and the consumer group. Store group is a store that sells Instagram items without a storefront divided into sizes S M L based on the number of followers and continuous product presentation of 5 stores and consumer group were females aged 25-34 years, 10 people and studied from documents The study period was used during December 2021 - May 2022, a total of 6 months and interviews. From June to July 2022, total period of 2 months. This research results reveals that use 7P's marketing strategy and 4 forms of communication in Instagram: images, videos (Reels), Story and Hashtags, in which consumers have attitudes and behaviors in making purchase decisions. The deciding factor comes from the individual. In this regard, the group of stores must be analyzing your audience according to the TPEB guidelines to use it as a marketing communications strategy and design a more effective form of content on Instagram without actual stores.  th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6725th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectCommunication strategy Instagram stores without actual storesen
dc.subjectกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดร้านค้าในอินสตาแกรมแบบไม่มีหน้าร้านth
dc.titleกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของร้านค้าในอินสตาแกรม แบบไม่มีหน้าร้าน ทัศนคติและพฤติกรรม ของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าth
dc.title.alternativeMarketing communication strategies of instagram stores without actual stores and consumers’ attitude and behavior in purchase decisionth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
6321811018.pdf
Size:
8.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description: