การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

dc.contributor.advisorสุรสิทธิ์ วชิรขจร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorมรรษมน บัวภาth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:27:18Z
dc.date.available2014-05-05T09:27:18Z
dc.date.issued2010th
dc.date.issuedBE2553th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (พัฒนาสังคม))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010th
dc.description.abstractการประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองกรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2) ประเมินกระบวนการดําเนินงาน ของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน การดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วิธีการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งนี้ได้นําแบบจําลอง Input-Output Model และ CPO’s Evaluation Model มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน โดยทําการเก็บ รวมรวมข้อมูลจากบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่ได้รับเงินยืมจากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จํานวน 360 คน โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีจํานวน 40 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมือง และข้าราชการผู้เกี่ยวข้องกับโครงการกองทุนหมูบ้าน และชุมชนเมือง จํานวน 3 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานth
dc.format.extent10, 228 แผ่น ; 30 ซม.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2010.91
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/2107th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีth
dc.subject.lccHC 445 .Z9P63 ม17 2010th
dc.subject.other|โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- การประเมินth
dc.titleการประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีth
dc.title.alternativeEvaluation of the village and Urban Community Fund Project : a case study of Klong Luang District, Prathumthani Provinceth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมth
thesis.degree.disciplineพัฒนาสังคมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
nida-ths-b167921.pdf
Size:
19.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Full Text
Collections