การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล กับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานบริษัทประกันภัย

dc.contributor.advisorบังอร โสฬสth
dc.contributor.authorยศธนา ชูศรีth
dc.date.accessioned2023-01-03T07:58:50Z
dc.date.available2023-01-03T07:58:50Z
dc.date.issued2015th
dc.date.issuedBE2558th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558th
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากร มนุษย์ การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของ พนักงานบริษัทประกันภัย โดยใช้แบบสอบถาม ( Quesionnaire) 4 ฉบับคือ 1) แบบสอบถาม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรม 3) แบบสอบถาม การตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล และ 4)แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัทประกันภัย 8 บริษัท ได้รับความร่วมมือตอบ แบบสอบถามจำนวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ของจำนวนผู้รับแบบสอบถามไปทั้งหมด 523 คน แบบสอบถามฉบับที่ 1 ถึง 3 มีค่าความเชื่อมั่น สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) เท่ากับ .982 .913 และ .725 ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficients) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มทีละตัวแปร (Muliple Rcgression Analysis: Stepwise) เพื่อหาอำนาจในการพยากรณ์ของตัวทำนาย พบว่า 1) พนักงานบริษัทประกันภัยที่มีการรับรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การทั้งโดยรวม และ รายด้านในระดับที่สูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมโดยรวมสูงด้วย 2) พนักงาน ที่ตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคลทั้งโดยรวม และรายด้านในระดับที่สูง มีพฤติกรรมการ ทำงานอย่างมีจริยธรรมมากตามไปด้วย ผล 2 ประการ ที่พบนี้ทำให้บ่งชี้ว่า การที่พนักงานรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การเพิ่มขึ้น และ/หรือมีการตระหนักถึงผลในอนาคต เพิ่มขึ้น พนักงานจะมีพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมมากขึ้นด้วย นอกจากนี้การศึกษา ครั้งนี้พบด้วยว่า 3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมได้ร้อยละ 27.6th
dc.format.extent78 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.doi10.14457/NIDA.the.2015.101
dc.identifier.otherb191174th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/6113th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectพนักงานบริษัทประกันภัยth
dc.subject.otherพฤติกรรมการทำงานth
dc.subject.otherทรัพยากรมนุษย์ -- การบริหารth
dc.subject.otherการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
dc.titleการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการตระหนักถึงผลในอนาคตของบุคคล กับพฤติกรรมการทำงานอย่างมีจริยธรรมของพนักงานบริษัทประกันภัยth
dc.title.alternativeOrganzational human resource administration and individual consideration of future consequences, as correlates of employees' moral work behaviors in insurance companiesth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์th
thesis.degree.disciplineการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b191174.pdf
Size:
1.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
fulltext
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections