รูปแบบและพฤติกรรมการรับข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย

dc.contributor.advisorพัชนี เชยจรรยาth
dc.contributor.authorปริวัตร บุพศิริth
dc.date.accessioned2022-03-03T04:24:32Z
dc.date.available2022-03-03T04:24:32Z
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษารูปแบบของข่าวปลอมบนเฟซบุ๊ก 2.เปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข่าวปลอมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย 3.เปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย 4.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวปลอมและพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับข่าวและการตอบสนองต่อข่าวปลอมบนเฟซบุ๊ก จำนวน 423 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พร้อมเก็บข้อมูลจํานวนข่าวปลอมที่พบบนเฟซบุ๊ก (Facebook) แล้วนำมาจําแนกประเภทและรูปแบบเนื้อหาของข่าวปลอม จากนั้นนําข่าวปลอมที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยละเอียด ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง 15-38 ปี เป็นกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525–2548 ส่วนใหญ่โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการรับข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กอยู่ในเกณฑ์ “มาก” โดยพฤติกรรมการรับข่าวปลอมของกลุ่มตัวอย่าง จะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนแสดงความเห็น กดไลก์ และแชร์ และเชื่อถือข่าวที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนก่อนจะรับข่าว ส่วนพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอมบนเฟซบุ๊ก โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “น้อย” กลุ่มตัวอย่างยังตอบสนองต่อข่าวที่ใช้วิธีการเขียนเพื่อยั่วยุให้แสดงความเห็น กดไลก์ และกดแชร์ อยู่ในเกณฑ์ “ปานกลาง” ขณะที่เห็นพาดหัวข่าวที่น่าสนใจจะกดไลก์ กดแชร์ ทันที และแสดงความคิดเห็นทันทีที่ได้รับข่าวสาร มักแชร์ข่าวที่มีภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก และมักแชร์ข่าวที่มีสถิติหรืองานวิจัยประกอบทันที โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง อยู่ในเกณฑ์ “น้อย” ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวปลอมบนเฟซบุ๊ก จากตัวอย่างข่าวปลอมที่พบช่วง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 102 ข่าว พบว่า ประเภทข่าวปลอมที่พบมากที่สุด คือ ข่าวหลอกลวง จำนวน 41 ข่าว ส่วนเนื้อหาข่าวปลอมที่พบมากที่สุด คือ เนื้อหาที่สร้างขึ้นมา จำนวน 32 ข่าว สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย มีพฤติกรรมการรับข่าวปลอมและพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวปลอมกับพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอม มีความสัมพันธ์กัน เมื่อพฤติกรรมการรับข่าวปลอมเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอมจะเพิ่มขึ้นตามth
dc.description.abstractThe objectives of this study were to: i) study the patterns of fake news on Facebook; ii) compare the exposure behavior to the fake news among Generations X and Y people; iii) compare the response behaviors of Generation X and Y people; and iv) study the relationship between the exposure behaviour to fake news and the response behaviour to fake news.The questionnaires were applied as a tool for collecting the data regarding the behaviors of exposure and response to fake news from the sample group of 423 Facebook users.The statistics employed for data analysis were mean, standard deviation, and Pearson's product moment correlation coefficient. Along with the number of fake news found on Facebook were collected and classified the type and the content format of fake news.Then the data obtained from the fake news was analyzed thoroughly by the Content Analysis.The study findings revealed that the most of samples were female, more than half of them aged 15-38 years old, generation Y, born in 1982-2005, single, graduated with Bachelor’s degree, and mainly engaged in civil servants and state enterprises.The exposure behaviour to fake news on Facebook was at a “high” level. For the exposure behaviour to fake news, the samples reviewed its rationality before posting their comments, clicking the Like and Share buttons.The news with clear reference source was more preferred than the others.The response behavior to the fake news on Facebook were overall at a “low” level.The sample group also responded to the news with the writing methods in order to encourage them to express their opinions, click the Like and Share buttons at a “moderate” level. While seeing the interesting headlines, they would click the Like and Share buttons immediately and comment as soon as they received the news.They often shared the news with celebrities’ or well-known person’s figure, and often shared the news with statistics or research results immediately without checking the facts at a “low” level. For the content analysis of fake news on Facebook from 102 examples of fake news found between February 2020 and March 2020, it found that the most common type of fake news was 41 deceiving news and the most common fake news content was 32 make up news. It found in the results of hypothesis testing that the Generations X and Y people had no different behaviour in exposure to fake news and response to fake news with statistically significant level at 0.05. There was the relationship between the exposure behaviour to fake news and the response behaviour to fake news.The more the exposure behaviour to fake news increased,the more the response behaviour to fake news would increase accordingly.th
dc.format.extent140 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.identifier.otherb212300th
dc.identifier.urihttps://repository.nida.ac.th/handle/662723737/5664th
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectเฟซบุ๊กth
dc.subjectข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กth
dc.subjectพฤติกรรมการรับข่าวปลอมth
dc.subjectพฤติกรรมการตอบสนองth
dc.subjectFacebookth
dc.subjectGeneration Xth
dc.subjectGeneration Yth
dc.subjecte-Thesisth
dc.subjectเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวายth
dc.subject.otherข่าวปลอมth
dc.subject.otherFake newsth
dc.titleรูปแบบและพฤติกรรมการรับข่าวปลอมบนเฟซบุ๊กของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และวายth
dc.title.alternativePatterns and behaviours of exposure to fake news on Facebook of generations X and Y peopleth
dc.typetext--thesis--master thesisth
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.departmentคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการth
thesis.degree.disciplineนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมth
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.levelMastersth
thesis.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
b212300.pdf
Size:
3.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
202 B
Format:
Plain Text
Description:
Collections